Den ursprungliga domen hovrätten utfärdade kungjorde att brottet var att betrakta som synnerligen grovt och påföljden bestämdes till sex års fängelse. Högsta Domstolen bedömer brottet som grovt men ej synnerligen grovt och bestämmer påföljden till 5 år och sex månaders fängelse.

20 kilo narkotika bedöms som en särskilt stor mängd men inte synnerligen stor.

Högsta Domstolen bedömer även det som kallas förslagenhet vilket kan förklaras som graden av uttänkt planerande och slughet som den misstänkte ska ha ägnat sig åt innan brottet.

I detta specifika fall bedömde Högsta Domstolen att det förelåg viss förslagenhet men inte särskild förslagenhet, vilket är en del av definitionen för att brottet ska bedömas som synnerligen grovt.

Narkotikakuriren uppgav att denne hade kännedom om att verksamheten som dennes uppdragsgivare bedrev var omfattande, det vill säga att verksamheten ägnade sig åt mer strukturerad smuggling än endast detta specifika fall.

Högsta Domstolens dom ger domstolarna ytterligare vägledning i var och hur skiljelinjen mellan grov och synnerligen grov narkotikasmuggling ska dras.

Fakta om metamfetamin

Metamfetamin är ett centralstimulerande (uppiggande) narkotikaklassat preparat. Den aktiva substansen liknar amfetamin. Ytterligare utveckling av preparatet gör att effekten på hjärnan blir snabbare och starkare och därmed mer beroendeframkallande.

Drogen kan, genom speciell process, framställs från det receptbelagda läkemedlet efedrin och förekommer i både pulver och kristallform, så kallad crystal meth. Metamfetaminmissbruket ökade kraftigt, speciellt i USA, under 1990-talet.

Kristallformen, som röks, är vanlig i USA. I Sverige förekommer metamfetaminet i princip uteslutande i pulverform. Drogen kan också snortas och injiceras.

Enligt polisen tillverkas majoriteten av pulvret för den svenska och norska marknaden i Litauen.

Lagreglering

Bestämmelser om narkotikasmuggling finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Den som, i samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling, döms för smuggling till böter eller fängelse i högst två år (3 §). Om gärningen gäller narkotika, döms enligt 6 § första stycket för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år. I tredje och fjärde styckena av den paragrafen regleras grov och synnerligen grov narkotikasmuggling.

Om brottet är att anse som grovt, döms för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om:

  1. gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika,
  2. gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller
  3. verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. 8.

Om brottet är att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om:

  1. gärningen har ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika,
  2. gärningen avsett en synnerligen stor mängd narkotika, eller
  3. verksamheten eller gärningen annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.