Barns rätt till umgänge med en frihetsberövad förälder

Många barn i Sverige har en förälder som sitter i häkte eller fängelse. Enligt Socialstyrelsen har varje år minst 8000 barn i Sverige en förälder i fängelse. Ett barn har lika mycket rätt till umgänge med en frihetsberövad förälder som till en förälder som inte är det.

Obligatoriska informationssamtal innan process i domstol from 1 januari 2022

I somras trädde den första av nya lagregler i kraft inom familjerätten, nämligen att det uteslutande ska handla om föräldrarnas möjlighet att fatta gemensamma beslut om barnen och inte allmänna konflikter och samarbetssvårigheter som ska väga in för bedömning av gemensam respektive ensam vårdnad.

Umgängesplanering samt genomförande för barn med neuropsykiatriska diagnoser

När ett barn varaktigt bor hos den ena föräldern har den i regel rätt till umgänge med den andra föräldern. För att barnet ska kunna bygga upp en trygg relation även till den förälder den inte bor med är det viktigt att umgänget fungerar bra. För barn med neuropsykiatriska diagnoser, såsom t.ex. ADHD eller autism, kan ett sådant umgänge dock innebära särskilda svårigheter. Många barn med sådana diagnoser har ett stort behov av förutsebarhet, struktur och rutiner i sin vardag för att må bra. Umgänget är i första hand till för barnet och det är därför barnets intressen och behov som ska vara avgörande.

Umgänge med barn som bor på skyddat boende – fördelar och risker

Ett barn som bor med endast den ena föräldern har som regel rätt till umgänge med den andra föräldern. Umgänget kompliceras dock när barnet och boendeföräldern bor på ett skyddat boende. Ofta är anledningen till att de bor på skyddat boende att det har förekommit hot eller liknande från den andra föräldern. Umgänget försvåras ytterligare om barnet och boendeföräldern dessutom har skyddade personuppgifter och hemlig adress. Vem vad händer med barnets rätt till umgänge?

Vad ska jag göra om jag inte får träffa mitt barn?

Många föräldrar kontaktar oss med frågan vad man ska göra om man inte får träffa sitt/sina barn. En vanlig missuppfattning är att gemensam vårdnad om ett barn ger föräldrarna en automatisk rätt att ha barnet/en hos sig i lika stor omfattning. Så är dock inte fallet.

Exponering av barn i sociala medier – vad gäller?

verallt ser vi barn i sociala medier. Vem vill inte visa upp det finaste man har och visa hur gulliga de är i en situation. Vi har nog de flesta lagt ut något som vi kanske inte borde ha lagt ut. Vad får en förälder egentligen lägga ut och hur är det med samtycke från barn?

Konflikter i vårdnadsmål

Jag arbetar sedan 2010 med vårdnadsmål och andra mål som handlar om barn. Många advokater förstår inte hur man kan arbeta med vårdnadsmål utifrån att konfliktnivån mellan föräldrarna kan vara väldigt hög. Mitt måtto är att alltid försöka hålla konfliktnivån nere så långt det går. Jag hjälper ofta mina klienter att tänka hur man ska kommunicera med den andre föräldern för att inte driva på konflikter, eftersom konflikter skadar barnen och är oerhört påfrestande för föräldrarna.

Nya nivåer av kränkningsersättning

DEBATT – av Jennica Paulette, advokat och delägare & Linda Bohlin Jacobsson, jurist, vid Atlas Advokater | Rättshjälpslagen har på många områden inte ändrats sedan år 1999. Det är 21 år sedan nu och mycket har hänt. Inkomsterna har ökat, inflationen har ökat och kostnaderna i samhället har ökat. Trots detta så består samma laginnehåll rörande vad du får tjäna för att kvalificera till rättshjälp, vilka avdrag du får göra eller gränsen för debiterade timmar och ombudskostnader.