Rättskraft – något att tänka på som företagare i tvist med privatperson (och för den delen vice versa)

Rättskraft är något som inte så många har koll på utanför juridikens sfär. I korthet betyder det att en tidigare dom kan ha betydelse i kommande rättegångar. Inom brottmål betyder det att när en dom vunnit laga kraft kan åtal inte föras om samma sak igen – såvida inte resning är för handen, vilket kan ske både till fördel för den dömde (Quickfallet) och till nackdel för den friade (Spekerödmordet).

Kvarsittningsrätt- vem får boendet och varför?

Om man inte kan komma överens om vem som ska få bo kvar i bostaden under tiden för en skilsmässa kan man ansöka hos tingsrätten som då fattar beslut i frågan. Domstolen beslutar om en av makarna har rätt att ensam bo kvar i bostaden fram till dess att bodelning sker och den slutliga frågan om vem som ska tilldelas bostaden avgörs.

Tala är silver, tiga kan vara ett åsidosättande av upplysningsplikten

En utgångspunkt som många har när det gäller fastighetstransaktioner är att fastigheterna säljs i befintligt skick. Som säljare kan det vara frestande att inte säga för mycket. Det kan, beroende på hur man formulerar sig, vara fråga om antingen enuntiationer eller i värsta fall uttryckliga garantier som gör att köparens undersökningsplikt inskränks och att denne får möjlighet att åberopa desto fler felförhållanden i en eventuell efterföljande tvist.

Fel i fastighet – bra karl undersöker sin fastighet själv (nåja)

Fastigheter är ofta en dyr affär. Dyrare kan det bli om det visar sig att de varit behäftade med fel. Av detta skäl utförs ofta så kallade överlåtelsebesiktningar inför ett fastighetsköp. Detta är som huvudregel både i köparens och säljarens intresse.

Kärnegenskaper – en garanti vid fastighetsköp

Vid köp av fastighet har köparen en undersökningsplikt. Undersökningsplikten innebär att köparen inte får åberopa fel som borde ha upptäckts vid en besiktning av fastigheten. Om köparen inte har uppfyllt sin undersökningsplikt finns det ändå situationer då köparen kan få skadestånd vid fel i fastighet. Bland annat gäller detta vid dolda fel och brister i […]

Dolda fel i fastigheten – vad gäller egentligen?

Beroende på situationen runt felet kan du ha rätt till avdrag på köpeskillingen, hävning av köp, ersättning för åtgärdskostnad och skadestånd. Hävning av köp kan aktualiseras av köparen när felet är av en allvarlig grad och upptäcks inom ett år från överlåtelsen. Vi brukar normalt sätt tala om två olika typer av fel i fastighet: […]