Rättskraft – något att tänka på som företagare i tvist med privatperson (och för den delen vice versa)

Rättskraft är något som inte så många har koll på utanför juridikens sfär. I korthet betyder det att en tidigare dom kan ha betydelse i kommande rättegångar. Inom brottmål betyder det att när en dom vunnit laga kraft kan åtal inte föras om samma sak igen – såvida inte resning är för handen, vilket kan ske både till fördel för den dömde (Quickfallet) och till nackdel för den friade (Spekerödmordet).

Mer om målsägandebiträde

Lagen om målsägandebiträde kom att ändras 2018. Ändringen innebär att när tiden för överklagande av tingsrättsdomen har löpt ut har man inte längre rätt till ett målsägandebiträde, om inte rätten bedömer att det finns ett fortsatt behov av det. Anledningen till den nya regeln tycks bero dels på ekonomiska skäl, dels att man har bedömt att behovet av biträde i högre instans ofta inte är särskilt stort.