I media framkommer hur vårdpersonalen jobbar dygnet runt med covid19-patienter, hur delar av samhället stängts ned och hur många som blivit av med sina jobb till följd av detta. Det finns dock flera grupper av dolda förlorare som inte uppmärksammats på samma sätt i media. Grupper som har pågående rättsprocesser i Sverige och som akut påverkas av den situationen som nu uppstått.

Runt om i landet sitter asylsökande på förvar redo att utvisas från landet. De flesta sitter på dessa anläggningar då de anses vara en flyktrisk eller på annat sätt kan försvåra en utvisning. De har inte rätt till någon form av dagsersättning då de fått avslag på sin asylansökan och får mat och husrum på anläggningen. Till följd av att vissa insjuknat på anläggningarna har detta skapat en panik som gjort att det beslutats att ett större antal försvarsintagna ska släppas ut, vilket även skedde föregående vecka. Problemet är dock att dessa står helt utanför samhället, utan rätt till någon form av bistånd och fråntagna mat och husrum. De har dock skyldigheter att infinna sig hos polisen flera gånger i veckan för rapportering och deras rörlighet är därför starkt begränsad. Dessa människor släpps ut i akut fattigdom och hemlöshet på obestämd tid.

Nästa grupp människor som akut påverkas är de föräldrar som ligger i separation och vårdnadstvist med varandra i domstol, något som vi på Atlas Advokater arbetar mycket med. När samhället stänger ned, barn blir hemskickade från skolan, arbetsplatser stänger och allt försenas så försenas även samarbetssamtal, medling, utredningar och därmed rättsprocesser. Konsekvensen kommer sedan bli att allt som är inställt ska avgöras på samma gång och domstolarna och myndigheterna kommer att påverkas i form av stora förseningar och bristande rättssäkerhet. Många barn far illa och kommer att fara illa av dessa förseningar som uppstår. Barn kommer att få vänta många månader på att få återuppta umgänge med sin ena förälder, andra barn kommer att bo i olämpliga miljöer och utsättas för missbruk, kriminalitet, våld och övergrepp till följd av försenade rättsliga prövningar. Föräldrar som olovligen behållit sina barn och brutit såväl förtroenden som överenskommelser kommer att gynnas, då barnen bott stadigvarande på en plats betydligt längre när saken ska prövas. Rättssäkerheten sätts alltså allvarligt i gungning och ett missbruk av juridiken är då även lättare att uppnå.

Även brottmålen påverkas med längre handläggningstider på förhör hos polis och därmed senare åtal och längre processtider på icke prioriterade mål är att vänta. Detta är extra beklämmande då detta är den del som redan innan haft resursbrister och oacceptabelt långa handläggningstider, till följd att många slutar medverka i processen och förundersökningar då läggs ned. Rättssäkerheten kommer även här att påverkas mycket negativt då brott inte kommer att kunna utredas i rätt omfattning.

Förutom ovanstående kommer även alla ekonomiska tvister av samtliga slag som är av lägre prioritet att påverkas på de redan årslånga handläggningstider som förekommer, varför risken är att människors tilltro till att få en rättslig prövning uteblir.