Kvinnan stämmer sin make och anser sig rätten att ha ensam vårdnad om barnen, tre och sju år gamla. Skälet uppges vara av praktiska skäl – eftersom det inte är möjligt för kvinnan att få sin makes underskrift på handlingar som rör till exempel skola, sjukvård och pass. Paret har varit gifta sedan 2010.

När två personer med gemensamma barn ingår i ett äktenskap delas vårdnaden mellan dessa per automatik om ej någon av föräldrarna innan giftermålet har tilldelats ensam vårdnad.

Om ett par som ej är gifta skaffar barn erhåller modern per automatik ensam vårdnad. Det finns ett undantag i föräldrabalken som säger att det är möjligt att ändra gemensam vårdnad till ensam vårdnad i fall där den ena föräldern är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden. Precis som vi skrivit om tidigare, i artikeln FN:s Barnkonvention blir svensk lag, är rätten och lagstiftarens utgångspunkt alltid barnets bästa.

Tingsrätten avslog kvinnans stämning vid den första förhandlingen eftersom domstolen menar att ensamvårdnad i befintligt äktenskap endast är att förordna vid det undantag som föräldrabalken proklamerar och att tingsrätten inte bedömde att pappan bosatt i Etiopien kunde anses vara ett sådant undantag.

En del i detta beslut grundades i att tingsrätten ansåg att paret borde kunde hantera den praktiska problematiken med hjälp av fullmakter som skulle kunna undertecknas av pappan i Etiopien

Hovrätten beviljade inte prövningstillstånd vid överklagan men Högsta domstolen beslutade i somras att frågan ska prövas ytterligare.

Kvinnan uppger att inte har för avsikt att skilja sig utan endast önskar ensam vårdnad eftersom det praktiskt kommer underlätta hennes vardag med barnen i Sverige.