Advokat­samfundets konsument­tvistnämnd

Sedan januari 2016 har Sveriges advokatsamfund skapat en konsumenttvistnämnd. Denna konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav avseende advokatverksamhet som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Innan ett ärende hamnar på konsumenttvistnämndens bord krävs det att konsumenten och advokaten/advokatbyrån har försökt nå en samförståndslösning.

Krav som grundar sig på att advokaten vid en tidpunkt före den 11 januari 2016 exempelvis varit försumlig eller utfört sitt uppdrag felaktigt prövas inte av Konsumenttvistnämnden.

Detta gäller även om försumligheten eller felet upptäcks först efter den 11 januari 2016. Rör konsumentens krav en faktura så måste den vara utställd den 11 januari 2016 eller senare för att Konsumenttvistnämnden ska pröva kravet.

Kontaktuppgifter till konsumenttvistnämnden:

Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se 

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden 

08-459 03 00