Företagsförvärv kan te sig lockande för den enskilde entreprenören. Rätt genomförda kan de medföra stora synergieffekter och god avkastning för det köpande företaget. Men det kan vara på sin plats med en reality check: de flesta företagsförvärv misslyckas. Man pratar om allt från 50 till så mycket som 90 procent. Det är alltså lätt hänt att man kastar pengar i sjön.

För att börja bilda sig en uppfattning om företagsförvärvets natur, och huruvida det tilltänkta köpeobjektet är en bra investering, kan man tänka sig förvärvet som bestående av tre faser. I strategifasen tar man som köpare – eller säljare – ett beslut om förvärv eller försäljning och ser sig om efter en lämplig motpart. Det är en väldigt viktig fas som bland annat innefattar att man ska närma sig motparten på rätt sätt. En respektfull och ärlig dialog – givetvis kantad av nödvändiga sekretessförbindelser så att den ärliga dialogen inte flyter i väg någon annanstans – vinner i längden. Det är dock viktigt att hålla tungan rätt i mun och inte binda sig avtalsrättsligt för tidigt. En duktig advokat kan hjälpa dig se till att dina inledande kontakter blir en avsiktsförklaring (eng., ”letter of intent”) snarare än ett bindande anbud med oanade följder.

Därefter följer transaktionsfasen. Det är där man bland annat hittar den så kallade företagsbesiktningen, eller ”due diligence” som den ofta heter. Det är en tämligen arbetsintensiv fas där både jurister, revisorer och andra konsulter är helt centrala för genomförandet. Transaktionsfasen avslutas, som det hörs på namnet, med att det slutgiltiga överlåtelseavtalet undertecknas. Där är det minst sagt viktigt att ha en kunnig advokat vid sin sida. Det ska vara glasklart inte minst att säljaren vill sälja samma sak som köparen vill köpa (vilket inte alltid är givet, exempelvis vid en inkråmsöverlåtelse där den rörelse som köparen vill förvärva är utspridd över flera aktiebolag och det således är viktigt att köpet inte bara av misstag avser ett enda ”målföretag”).

Integrationsfasen är kanske den viktigaste fasen av alla. Enligt flera studier är det där som flertalet förvärv misslyckas. I grunden handlar det mer än delvis om en interdisciplinär företeelse där inte bara juridik utan en mängd andra vetenskaper kan vara aktuella, såsom beteendevetenskap. Det handlar bland annat om att sammanjämka målföretagets organisation med det köpande företagets, där olika viljor och drivkrafter från diverse funktionärer kan göra uppnåendet av synergieffekter till en grannlaga uppgift.

En bra advokat behövs ofta från första början, exempelvis när det gäller att upprätta sekretessförbindelser och avsiktsförklaringar, och hela vägen genom ett företagsförvärv. Även om arvodet kan verka dyrt vid första anblick kommer ett misslyckat företagsförvärv bli betydligt dyrare. Det kan sluta inte bara med att de tilltänkta fördelarna uteblir, utan att köparföretagets verksamhet i sig drabbas av stora negativa effekter man annars hade sluppit

. Det är bra att vara ekonomisk, men illa att vara ”dumsnål”. Går du i tankarna att företa ett företagsförvärv? Kontakta oss redan idag.