Rättsområden

Fastighetsrätt och hyresrätt

Som företagare kommer man inte sällan i kontakt med fastighetsrättsliga frågor. Ni kanske står inför ett förvärv eller har frågor ang. hyra. Kontakta oss om Ni behöver hjälp.

Företagsöverlåtelser (M&A)

Vid förvärv eller överlåtelse av företag (på engelska M&A – mergers and acquisitions) uppstår inte sällan frågor inom fler än ett rättsområde.

Kommersiell avtalsrätt

Som företagare kommer man ofta i kontakt med avtal av olika slag. Det kan tex röra sig om hyresavtal, avtal med leverantörer eller kunder, konsortialavtal, branschspecifika avtal eller aktieöverlåtelseavtal.

Entreprenad

Entreprenadjuridiken är ett av de mer komplicerade rättsområdena och omfattar ofta stora värden. Ofta är flera olika parter inblandade förutom beställare och entreprenör, såsom underentreprenör, projektör, byggledning. Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK, har utarbetat branschgemensamma bestämmelser för olika entreprenadformer som syftar till att ge en rimlig balans mellan parternas rättigheter och skyldigheter. Dessa bestämmelser dominerar marknaden. Allmänna kontraktsrättsliga lagar och principer kan fylla ut luckor, vilket ökar komplexiteten ytterligare.

Tvistelösning

En tvist för företag uppstår när en part framställt ett anspråk som helt eller delvis avvisats av mottagaren. Tvisten kan handla om en fordran, eller om hur ett avtal ska tolkas. Det finns mycket att tänka på när det kommer till det juridiska läget, och all er korrespondens används vid bedömningen.

Fordringsrätt

Vi åtar oss uppdrag för företag, föreningar, stat eller kommun, som av en eller annan anledning inte fått betalt i enlighet med de anspråk som föreligger. Vid frågor är Ni välkomna att kontakta oss.

Arbetsrätt

Arbetsrätten omfattar i huvudsak de lagar och bestämmelser som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är viktigt att förstå de skyldigheter och rättigheter man har som arbetsgivare, enligt arbetsrättsområdet.