Vi hjälper dig

Atlas Advokater vänder sig till arbetsgivare som söker rådgivning eller ombud vid frågor om uppsägning eller avskedande av arbetstagare. Uppsägning kan ske antingen på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. I vissa fall kan det även bli aktuellt med ett direkt avskedande, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

Det är viktigt att en uppsägning eller ett avskedande går till på rätt sätt eftersom det annars kan medföra ett skadeståndsansvar för arbetsgivaren.

Uppsägning

En uppsägning kan ske på grund av arbetsbrist, vilket ofta föreligger vid driftsinskränkningar. Som huvudregel är det du som arbetsgivare som bedömer om arbetsbrist föreligger, men det är alltid viktigt att ha ett bra bevisunderlag för det fall att frågan prövas rättsligt. Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist gäller ”turordningsreglerna” och ”företrädesrätten” (22 och 25 §§ LAS).
En uppsägning kan också ske på grund av personliga skäl. I sådana fall gäller ”tvåmånadersregeln”, det vill säga att uppsägning som huvudregel inte får bero på omständigheter längre tillbaka i tiden än två månader, samt även regeln att du måste meddela arbetstagaren om uppsägningen minst två veckor innan den sker (7 § resp. 30 § LAS). Det kan vara bra att ta råd av en juridisk expert inför en sådan uppsägning eftersom den även aktualiserar frågan om din rehabiliteringsskyldighet såsom arbetsgivare, samt huruvida uppsägningen kan betraktas som diskriminerande.

En uppsägning ska både när det gäller arbetsbrist och personliga skäl vara sakligt grundad. Den är aldrig det om du rimligen hade kunnat omplacera arbetstagaren någon annanstans inom ditt företag. Du är inte skyldig att skapa en ny tjänst åt din arbetstagare eller friställa någon annan för att skapa en tjänst. En hel del andra undantag gäller också som kan vara tillämpliga i ditt fall.

Under uppsägningstiden har din anställde rätt till att bibehålla vissa förmåner enligt LAS. Du kan som arbetsgivare bli skadeståndsskyldig om du inte iakttar dessa skyldigheter. Det finns även ett antal formkrav för hur en uppsägning ska gå till, med detaljer som inte alltid framgår av lagtexten.

Avskedande

Grovt förenklat sammanfaller grunderna för avskedande med de för uppsägning av personliga skäl, med den skillnaden att avskedande bara kan komma ifråga i de allra grövsta fallen. Exempel kan vara brott mot arbetsgivaren, illojal konkurrens och avslöjande av företagshemligheter. En annan likhet med uppsägning av personliga skäl är att ett avskedande som huvudregel inte får grunda sig på något som du som arbetsgivare känt till i mer än två månader.

Vid avskedande är reglerna långtifrån lika generösa för arbetstagaren som vid uppsägning. Du måste dock bland annat meddela arbetstagaren en vecka i förväg om du ska avskeda honom, d.v.s. halva den tidsfrist som gäller för uppsägning (30 § LAS).
Det är viktigt att komma ihåg att ett ogrundat avskedande kan föranleda ett skadeståndsrättsligt ansvar för dig som arbetsgivare även om domstolen vid en prövning skulle konstatera att du hade haft rätt att säga upp arbetstagaren men inte avskeda honom.