Vi hjälper dig

Kronofogden

En grundförutsättning för att Kronofogden ska kunna driva in dina pengar är att det finns en exekutionstitel. Kronofogden kan på ansökan från borgenären, den som vill ha betalt, utfärda betalningsförelägganden.

Om kunden undertecknar betalningsföreläggandet och därmed inte bestrider ansökan kommer Kronofogden att meddela utslag i ärendet. Ett utslag är en giltig exekutionstitel som Kronofogden sedan, på ansökan, kan verkställa.

Förfarandet hos Kronofogden är summariskt. Om kunden bestrider ansökan kan ansökan, på sökandens begäran, lämnas över till tingsrätten för vidare handläggning, det föreligger då en tvist mellan er och kunden. Kunden kan också ansöka om återvinning för det fall att ett utslag har meddelats. Då överlämnas målet till behörig tingsrätt för fortsatt handläggning.

Tvist i domstol

Tvist i domstol avseende betalning ska väckas i domstol om ni redan på förhand vet att kunden bestrider era krav. Till skillnad från processen hos Kronofogden är domstolsprocessen utförlig och mer omfattande.

Om ni vinner målet ska motparten enligt huvudregeln stå för era rättegångskostnader. Domen i målet utgör en exekutionstitel, som gör det möjligt för et att ansöka om verkställighet hos Kronofogden.