Vi hjälper dig

Att ingå avtal gör vi löpande, ibland utan att vi tänker på det. Att reglera långvariga samarbeten, eller andra typer av överenskommelser med stora värden, kräver ofta stor eftertanke och inte sällan juridisk kunskap.

Vi på Atlas Advokater har gedigen erfarenhet av att förhandla, granska och upprätta olika typer av avtal.

Avtalsfrihet och avtalsbundenhet

Huvudregeln i avtalsrätten är att man är fri att ingå avtal, och bunden att fullfölja dem när man väl har gjort det. Det finns dock undantag som definierar huvudregeln. I vissa fall behöver avtal inte hållas (lat. ”pacta non sunt semper servanda”), exempelvis om de antingen på grund av förhållanden vid avtalets ingående eller senare förhållanden blir oskäliga. I andra fall kan rentav tvång att avtala föreligga, så kallad kontraheringsplikt, t.ex. i vissa försäkringsrättsliga- och fastighetsrättsliga sammanhang. På motsatt sida, exempelvis i konkurrensrättsliga och miljörättsliga sammanhang, kan det ibland finnas förbud mot att avtala på ett visst sätt, s.k. kontraheringsförbud. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att det kan finnas tvingande lagregler som inte kan avtalas bort; sådana avtal kan komma att ”korrigeras” av domstol eller skiljenämnd i efterhand.

Muntlighet och skriftlighet

Alla avtal är i den bästa av världar lika mycket värda. Det är dock klokt att hålla styvt på skriftlighet, då det annars kan vara svårt att bevisa att ett avtal alls har ingåtts, än mindre vad avtalsinnehållet är. Av samma skäl är det rekommenderbart att noga dokumentera diskussioner med motparten, exempelvis mejl eller brev, eftersom detta material kan användas för att uttyda avtalets innehåll om det faktiska avtalet är otydligt.

Det är särskilt viktigt att vara tydlig om du är den part som tagit fram avtalet. Om du har varit otydlig och tvist uppstår kan otydligheten i avtalet tolkas till din nackdel enligt den så kallade oklarhetsregeln (lat. ”in dubio contra stipulatorem”).

Avtalslagen

Avtalslagen från 1915 har av vissa rättsvetare beskrivits som en ”ruin” då den inte reglerar många för avtalsrätten centrala frågor. Mycket av avtalsrätten utgörs av domstolsavgöranden, laganalogier, branschpraxis och internationella regler såsom DCFR, UNIDROIT, PECL och CISG. Det är därför klokt att i alla avtalsrättsliga sammanhang, men särskilt vid upprättande av ett avtal, samråda med en erfaren advokat som kan identifiera fallgropar och problem innan de ens uppstår. Risken finns annars att en domstol eller en skiljenämnd kan komma att tolka avtalet mot bakgrund av den ovannämnda bakgrundsrätten på ett sätt som du inte hade förväntat dig.