Vi hjälper dig

Om ert företag inte kan lösa tvisten med motparten så återstår att vidta rättsliga åtgärder:

  • Väck talan i domstol
  • Påkalla skiljeförfarande

Vi på Atlas Advokater har omfattande erfarenhet av att agera ombud för klienter i allehanda tvister. Om ert företag hamnat i tvist, eller om ni befarar att ert företag kommer hamna i tvist, kan ni höra av er till oss. Vi hjälper er.

Domstolsprocess vid tvist för företag

Domstolsprocessen av en tvist börjar med att den ena parten (käranden) inger en ansökan om stämning till domstolen. Tingsrätten utgör första instans om tvisten har civilrättslig karaktär. Domstolen utfärdar stämning om ansökan uppfyller de krav som rättegångsbalkens regler uppställer.

Den som blivit stämd (svaranden) får nu ge svaromål, och i skrift redogöra för sin inställning till kärandens yrkanden. Härefter bokar domstolen in en muntlig förberedelse. Förberedelsen ska säkerställa att domstolen förstått parternas inställningar och grunder. Den ska även utreda vilken bevisning som parterna måste åberopa.

Den muntliga förberedelsen äger rum i domstolens lokaler där parter, ombud och rättens ordförande samt en notarie går igenom målet. Under den muntliga förberedelsen är rätten även skyldig att ta upp frågan om förlikning.

Härefter föreläggs parterna att inkomma med slutlig bevisuppgift, och datum för huvudförhandling bokas in. Under huvudförhandlingen går parterna igenom den skriftliga bevisningen som åberopats och eventuella vittnen hörs på plats i domstolen.

När sakframställning, bevisupptagning och plädering genomförts får parterna vänta på domstolens dom i målet. Detta tar vanligtvis några veckor, beroende på hur omfattande målet varit. Huvudregeln enligt rättegångsbalken är att den part som tappar målet ska stå sina egna och motpartens processkostnader.

Om ditt företag hamnat i en domstolsprocess, eller om ni är i en tvist, är ni välkomna att kontakta oss. Vi hjälper er att tillvarata era intressen på bästa sätt. Atlas Advokater har en gedigen erfarenhet av domstolsprocesser.

Lös tvisten genom skiljeförfarande

Skiljeförfarande utgör ett alternativ till domstolsprocessen för företag som är i en tvist. Det är parterna själva som bestämmer om tvisten ska lösas genom ett skiljeförfarande. Kommersiella avtal innehåller ofta en skiljeklausul, som bestämmer att tvister med anledning av avtalet ska avgöras genom skiljeförfarande. Ett skiljeförfarande avslutas antingen genom en förlikning eller genom en skiljedom.

Fördelen med att välja att en tvist ska avgöras genom skiljedom är att det går snabbare än en tvist vid allmän domstol. Vidare är skiljeförfarandet konfidentiellt, till skillnad från ett domstolsförfarande där processmaterialet blir allmän handling. Eftersom ett skiljeförfarande styrs av parterna har parterna betydligt större inflytande på tvisten, bland annat avseende handläggning och vem som ska avgöra densamma.

Om ert företag behöver rådgivning eller ombud i skiljeförfarande, tveka inte att höra av er till oss så hjälper vi er.

Förlikning

Ett gammalt och riktigt ordstäv inom juridiken är att ”det är skillnad på att ha, och att få, rätt”. Särskilt i så kallade dispositiva tvistemål som affärsjuridiska tvister är domstolen bunden av de omständigheter och den bevisning som parterna åberopat. En domstol får alltså inte beakta någon omständighet eller något bevis på egen hand (17 kap. 3 § rättegångsbalken). Den som vinner målet är därför oftast den som har den bästa bevisningen. Ibland är detta inte samma part som faktiskt har rätt i sak.

En förlikning har flera fördelar, inte minst i att den kan begränsa parternas kostnader väsentligt om den sker tidigt och även att man kan göra upp relativt i godo med en överenskommelse där varje part får ”ge och ta”. Samtidigt undanröjer man risken för en potentiellt ruinerande förlust i domstol eller skiljenämnd där man ska betala ett ofta stort kapitalbelopp och som huvudregel även stora rättegångskostnader (sina egna och motpartens).

Förlikningsdiskussioner är ofta en komplicerad sak där det kan vara viktigt att inte vara för hård (och därmed skjuta diskussionerna i sank) och samtidigt inte för mjuk (och lägga sig för lågt). Med en erfaren advokat vid din sida kan du förlika dig på dina villkor till största möjliga vinning.