Integritetspolicy

Integritetspolicy för advokatbyrån Atlas Advokater KB, där Advokatfirman Paulette AB, Advokatfirman Righammar AB samt Advokatfirman M.Jonsson AB ingår, för behandling av personuppgifter.

Bakgrund och syfte

Atlas Advokater KB värnar om sina klienters, partners och anställdas integritet och är alltid mån om att följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne

Atlas Advokater KB har därför antagit denna policy för behandling av personuppgifter för att säkerställa att alla inom organisationen följer dataskyddsreglerna. Det här för att säkerställa att alla inom organisationen följer dataskyddsreglerna. Det här dokumentet avser att ge dig som medarbetare närmare vägledning om hur du ska behandla personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen tillämpas. Den medför ett förstärkt skydd för de personer vars personuppgifter behandlas och den ställer fler och hårdare krav på organisationer som behandlar personuppgifter

Om en behandling av personuppgifter skulle strida mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen finns risken för intrång i den personliga integriteten för de registrerade, men även risken för skadat anseende för Atlas Advokater. Vidare kan byrån dessutom bli skyldig att utge skadestånd eller påföras en administrativ sanktionsavgift på upp till tjugo miljoner euro eller 4% av den totala globala årsomsättningen, beroende på vilket värde som högst. För att undvika sådana konsekvenser är alla medarbetare skyldiga att följa dessa riktlinjer

Tillämpningsområde och omfattning

Policyn gäller för Atlas Advokater KBs alla anställda och konsulter, på alla marknader och vid var tid.

Atlas Advokater KBs styrelse ska se till att denna policy efterlevs, vilket bland annat innefattar utbildning för alla anställda. Information till de anställda ska även innefatta information om att överträdelse av policyn kan kommet att medför tex arbetsrättsliga konsekvenser

Grundläggande principer

Det grundläggande principer som beskrivs nedan ska alltid iakttas när personuppgifter behandlar. Atlas Advokater KB ansvarar för och ska kunna visa att principerna efterlevs.

Laglighet, skälighet, transparens – Personuppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och transparent i förhållande till den registrerade. Det innebär att varje typ av behandling ska baseras på en giltig s.k. laglig grund, såsom exempelvis fullgörande av avtal, fullgöra en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intressen, berättigat intresse eller samtycke (se avsnitt 5 nedan). Kan man inte identifiera någon laglig grund som är tillämplig för behandlingen för behandlingen således inte utföras. Utgångspunkten för denna princip är tydlig kommunikation med den registrerade om bl a för vilka ändamål personuppgifterna delas med andra, hur länge personuppgifterna lagras och hur man kommer i kontakt med Atlas Advokater. De registrerade ska alltså ges tydlig och transparent information om behandlingen av deras personuppgifter.

Ändamålsbegränsning – Personuppgifter får endast samlas in och på annat sätt behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och de får inte senare behandlas på ett sätt som oförenligt med dessa ändamål.

Uppgiftsminimering – Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte alltför omfattade i förhållande till ändamålen. Säkerställ att uppgifterna som samlas in verkligen behövs och fråga inte efter information bara för att den kanske kan bara bra att ha.

Riktighet – Personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Vidta lämpliga åtgärder för att se till felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, exempelvis rutiner för ändring av adress vid flytt med en sammanställning av system och register där adressen lagras. Undvik dock att lagra kopior av uppgifterna i många system i syfte att undvika felkällor och att ouppdaterad information sparas.

Lagringsbegränsning – Personuppgifter får inte lagras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När uppgifterna inte längre behövs måste dessa gallras, vilket innebär att de antingen måste raderas eller avidentifieras.

Principen om ansvarsskyldighet innebär att Atlas Advokater KB måste visa att dataskyddsförordningen efterlevs. Byrån måste därför exempelvis dokumentera implementerade och planerade processer och åtgärder som avser dataskyddsfrågor. Vidare ska det finnas ett register över alla typer av behandlingar av personuppgifter som utförs och Atlas Advokater KB ska kunna redovisa ett sådant register för tillsynsmyndigheten när så krävs.

Personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, lokaliseringsuppgifter eller faktorer som är specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Uppgifter som enskilt inte når upp till kraven kan tillsammans ändå utgöra personuppgifter.

All behandling av personuppgifter omfattas av dataskyddsförordningen och dess regler. Med behandling menas en åtgärd eller kombination av åtgärder avseende personuppgifter, som utförs helt eller delvis automatiserat. Även personuppgifter i e-post och i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser och i annat ostrukturerat material omfattas.

Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning (s. k. särskilda kategorier av personuppgifter) är huvudregel förbjuden. För att sådan behandling ska vara tillåten krävs ett giltigt undantag från förbudet. De vanligaste undantagen är att den registrerade lämnat samtycke eller själv offentliggjort uppgifterna, för att utöva rättigheter eller fullgöra skyldigheter inom arbetsrätten, för att kunna fastställa, gör gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för hälso- och sjukvårdsändamål.

Behandling av personnummer får bara utföras om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

Behandling av uppgifter om lagöverträdelser (fällande domar i brottsmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder men sannolikt inte uppgift om misstanke om brott) får endast behandlas i vissa särskilda fall. Som advokatbyrå får vi behandla personuppgifter om (i) behandling är nödvändig för kontroll av jävssituation inte föreligger, (ii) enstaka uppgift som är nödvändig för rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt eller (iii) för penningtvättskontroll.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

En behandling av personuppgifter är endast laglig om och i den mån någon av följande grunder är tillämplig.

Den registrerade har lämnat sitt samtycke till personuppgifterna behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Särskilda krav finns som måste vara uppfyllda för att samtycket ska vara giltigt.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Atlas Advokater KB. Som exempel kan här nämnas kontrolluppgifter som lämnas till skatteverket.

Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person (t. ex. när det är fara för livet)

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (t ex som offentlig försvarare) eller som ett led i myndighetsutövning (t. ex. Notarius Publicus).

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Atlas Advokater KB eller tredje partsintressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydda av personuppgifter, (intresseavvägning). Vid intresseavvägning tillkommer särskilda krav på dokumentation avseende den bedömning som gjorts.

Säkerhetsåtgärder, behörighetsstyrning och åtkomst, radering

Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna med användning av tekniska och organisatoriska åtgärder. Organisatoriska säkerhetsåtgärder kan innebära att behörighetskontroll används för de system som innehåller personuppgifter, loggning av åtkomst till personuppgifter eller att datorer och dylikt som innehåller personuppgifter, loggning av åtkomst till personuppgifter eller att datorer och dylikt som innehåller personuppgifter ska förvaras så att obehörig åtkomst försvåras och inte lämnas framme. Exempel på tekniska åtgärder som måste kontrolleras är om advokatbyrån har tillräckliga back-up rutiner, tillräckliga brandväggar, lösenordskyddade trådlösa nätverk, uppdaterat virusskydd, lösenordsskydd för mobila enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor, skydd mot obehörig intern åtkomst, lösenordskrav, kryptering vid behov, loggning av, åtkomst till och användning av IT-system m.m..

Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet till behandlingen. Genom att upprätta och följa en gallringsrutin för respektive databas/behandling säkerställer man det strukturerade gallringsarbetet. Även personuppgifter i så kallat ostrukturerat material såsom i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser etc behöver raderas när ändamålet med behandlingen är uppfyllt.

Överföring till tredje land

För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES (så kallad tredjelandsöverföring) gäller särskilda regler. Dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s medlemsstater samt ESS-länderna har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet och därför kan personuppgifter föras över fritt inom det området utan begränsningar. För länder utanför det området finns däremot inte några generella regler som ger motsvarande garantier och därför får tredjelandsöverföring endast ske under särskilda förutsättningar. Det här berör varje form av överföring av information över gränserna, t. ex. många online IT-tjänster, molnbaserade tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser m m och behöver analyseras särskilt.

Konsekvensbedömning

Atlas Advokater KB har en särskild rutin på plats för att kunna identifiera och hantera särskilda integritetsrisker inom verksamheten och för strukturerad uppföljning. Särskilda risker för fysiska personers rättigheter och friheter kan exempelvis förekomma i samband med en viss typ av behandling av uppgifter, särskilt känsliga uppgifter, behandling i särskilt stor omfattning, användning av ny teknik eller dylikt

Om en ny eller ändrad personuppgiftsbehandling i visst avseende sannolikt kan komma att medföra hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska rutinen följas och en bedömning göras av effekterna av de påtänkta behandlingarna för skyddet av personuppgifter innan behandling påbörjas

Innan sådan personuppgiftsbehandling påbörjas ska ansvarig advokat Jennica Paulette, Marcus Jonsson och Emelie Righammar kontaktas för utredning om en konsekvensbedömning krävs och vid behöver utförs konsekvensbedömning tillsammans med den ansvarige genom (besvarande av vissa särskilda frågor, arbetsmöten samt riskbedömning).

Registerutdrag och utlämnade

Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rättigheter vad gäller behandling av personuppgifter. Det är Atlas Advokater KBs uppgift att uppfylla dessa rättigheter och tillse att tillräckliga processer härför finns för att tillmötesgå de registrerade.

Den registrerade har rätt till information när personuppgifterna samlas in. Denna information ska tillhandahållas i lättillgänglig skriftlig form med ett klart och tydligt språk. I dataskyddsförordningen föreskrivs ett antal tydliga krav som måste vara uppfyllda och kraven varierar beroende på om informationen har samlats in från den registrerade själv eller från tredje man.

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som tillhör denne behandlas, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna (registerutdrag). Denna rättighet gäller oberoende av den plats där personuppgifterna behandlas.

Om personuppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva korrigering. Om den registrerade visar att ändamålet för vilket personuppgifterna behandlas intet längre är tillåtet, nödvändigt eller rimligt under omständigheterna, ska de aktuella personuppgifterna raderas, om det inte finns några lagbestämmelser som anger annat.

Den registrerade har rätt att överföra personuppgifter som denne lämnat till Atlas Advokater KB till annan personuppfitsansvarig (rätt till dataportatbilitet) om behandlingen stöds på de lagliga grunderna avtal eller samtycke. Personuppgifterna ska tillhandahållas den registrerade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan den registrerade begära att uppgifterna överförs direkt till annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller endast för de personuppgifter som den registrerade själv har lämnat till Atlas Advokater KB.

Den registrerade har i vissa fall rätt att kräva att Atlas Advokater KB begränsar behandlingen av dennes personuppgifter, d.v.s. begränsar behandlingen till vissa avgränsade syften. Rätten till begräsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt att personuppgifterna rättas. Den registrerade kan då begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begräsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.

Den registrerade har rätt att invända mot handling av personuppgifter som stöds på legitimt intresse som rättslig grund. Vid en invändning ska byrån upphöra med behandlingen om man inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överväger den registrerades intresse, rättigheter och friheter eller om behandlingen av personuppgifter utförs för etablering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

I vissa fall har den registrerade rätt att begära radering av sina personuppgifter (”rätten att blir bortglömd”). Ett exempel är när samtycke är den lagliga grunden för behandlingen och den registrerade återkallar sitt samtycke.

När personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om denne. Om en registrerade motsätter sig behandling av personuppgifter för direktmarknadsändamål ska behandling för sådana ändamål upphöra.

Personuppgiftsincidenter

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktligt eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst till personuppgifter. Exempel på personuppgiftsincidenter kan vara stöld av kundregister, oavsiktligt avslöjande av löneinformation via e-post till fel mottagare, anställd tar hem en okrypterad arbetsdator som senare stjäls i ett inbrott och som leder till information om anställda eller kunder avslöjas, personuppgifter publiceras på webben av misstag, en bärbar dator innehållande personuppgifter tappas bort eller stjäls, m m.

Personuppgiftsincidenter kan behöva anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar från upptäckten av incidenten om det är sannolikt att det föreligger en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Inträffade incidenter ska dokumenteras och man kan behöva underrätta berörda registrerade.

Vid en misstänkt personuppgiftsincident kontakta omedelbart respektive ansvarig advokat Jennica Paulette, Marcus Jonsson eller Emelie Righammar.

Det är sedan ansvarig som avgör om tillsynsmyndigheten eller de registrerade behöver underrättas.

Övrigt

För definitioner avseende termer som används i den här policyn hänvisas till dataskyddsförordningen.

Advokatsamfundet har utarbetat en vägledning för tillämpning av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet, vilken (finns tillgänglig på Advokatsamfundets hemsida och vilken) hänvisas till för närmare information.

Denna policy ska uppdateras årligen eller vid behov baserat på instruktioner från Atlas Advokater KB styrelse

Frågor

Vid frågor som anknyter till behandling av personuppgifter, vänligen kontakta respektive ansvarig advokat Jennica PauletteMarcus Jonsson och Emelie Righammar.

Policy antagen av Atlas Advokater KBs styrelse den 23 maj 2018.