I somras trädde den första av nya lagregler i kraft inom familjerätten, nämligen att det uteslutande ska handla om föräldrarnas möjlighet att fatta gemensamma beslut om barnen och inte allmänna konflikter och samarbetssvårigheter som ska väga in för bedömning av gemensam respektive ensam vårdnad. Detta är en åtstramning för att kunna få ensam vårdnad på grund av samarbetssvårigheter och brister i kommunikationen över lag. Nu kommer nästa steg av förändringar. 

Lagen om informationssamtal börjar att gälla den 1 januari 2022. Det betyder konkret att som huvudregel ska föräldrar som inte är överens om vårdnad, boende eller umgänge med barn genomgå informationsamtal hos socialtjänsten innan de får ta saken till domstol. Syftet är att fler frågor ska lösas utanför domstol. Dessa samtal ska hållas så snart det är möjligt, dock senast inom fyra veckor från begäran. Samtal ska hållas i den kommun där barnen är folkbokförda som huvudregel.

Socialnämnden ska erbjuda föräldrarna ett gemensamt informationssamtal. Om det finns särskilda skäl för det, får socialnämnden i stället erbjuda föräldrarna enskilda samtal. Om någon av föräldrarna begär det, ska socialnämnden erbjuda föräldrarna enskilda samtal.

Gällande samtalens syfte står följande i lagens 7 §;

”I informationssamtalen ska föräldrarna få relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna ska också erbjudas samarbetssamtal enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), om det inte är olämpligt, och efter behov erbjudas eller vägledas till stöd och hjälp i annan form.”

Efter att samtal har ägt rum ska ett samtalsintyg utfärdas som ska bifogas stämningen till domstolen.

Om det finns sekretessuppgifter, skyddade identiteter, hot, våld, skyddat boende, att en part inte är tillgänglig eller vägrar samtal, ska inte det kunna fungera som ett maktmedel för att förhindra eller försena en process om samtal ej möjliga. Har du frågor om informationsamtal? Kontakta din lokala socialtjänst, familjerätt eller hör av dig till våra erfarna familjerättsadvokater och jurister.