Vi hjälper dig

Målsägandebiträdets uppdrag är att tillvara målsägandens intressen, vid sidan om åklagaren, och finns som stöd för målsäganden genom hela rättsprocessen. Målsägandebiträdet kan också föra målsägandens skadeståndstalan med anledning av brottet när det tas upp vid rättegång i domstol, och hjälpa målsäganden med att utreda om det finns rätt till försäkringsersättning eller brottsskadeersättning. Vi hjälper dig gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig fram till vad som bäst gynnar dig i ditt ärende.

Om du har blivit utsatt för brott så har du i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde som ska stödja dig under brottmålsprocessen. Målsägandebiträde kan du få om du till exempel har blivit utsatt för någon typ av sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller något annat brott där den som misstänks ha begått brottet kan dömas till fängelse för det. Du kan också ha rätt till ett målsägandebiträde om du är anhörig till någon som har dödats. Ibland kan du också ha rätt till målsägandebiträde i andra fall om domstolen anser att du har ett särskilt behov av ett målsägandebiträde med hänsyn till dina personliga förhållanden och övriga omständigheter.

Det är domstolen som, efter ansökan av en åklagare, utser ett målsägandebiträde till dig som brottsoffer. Det är svårt att byta målsägandebiträde när domstolen väl har utsett ett biträde. Innan åklagaren ansöker om målsägandebiträde hos domstolen kan du därför meddela dina önskemål till polisen eller åklagaren, så försöker de i mesta möjliga mån tillgodose dina önskemål.

Målsägandebiträdets uppgift är att stödja och hjälpa målsäganden och att vara en trygghet för målsäganden under hela processen. Brottsoffer har ofta en hel del frågor till exempel om polisens utredning, åklagarens roll, och om hur domstolsprocessen går till. Alla dessa frågor kan du ställa till ditt målsägandebiträde, som har i uppdrag att besvara de frågorna utifrån bästa förmåga. Målsägandebiträdet ska också föra målsägandens skadeståndstalan när brottet tas upp vid rättegång i domstol om inte åklagaren gör det. Grunden till ett skadeståndskrav vilar på de skador du drabbats av till följd av brottet. Det kan röra sig om fysiska eller psykiska personskador, ideell skada (som till exempel ersättning för sveda och värk, lyte och men, och kränkningsersättning), kostnader och inkomstförlust.

Det är åklagaren som för talan mot den misstänkte vad gäller den brottsliga gärningen. Om målsäganden har ett målsägandebiträde som för dennes skadeståndsrättsliga talan, så är det inte säkert att målsäganden överhuvudtaget träffar åklagaren innan det är dags för huvudförhandling, det vill säga rättegång i domstol. Om målsäganden vill, så kan målsägandebiträdet i många fall ordna ett möte med åklagaren innan rättegången börjar, så att målsäganden kan ställa de frågor som han/hon vill till åklagaren och som målsägandebiträdet inte kan svara på. Det kan vara en extra trygghet för målsäganden i brottmålsprocessen.

Om den som misstänkts och åtalats för brottet mot dig också döms för brottet, så gör domstolen en prövning av det skadeståndskrav som du och ditt målsägandebiträde har framställt mot den som döms för brottet. Om domstolen kommer fram till att du har rätt till skadestånd så ska den dömde betala det till dig. Ibland kan det vara så att den som döms för brottet inte har ekonomiska förutsättningar att betala skadeståndet. Då tittar vi först på om du har någon försäkring som täcker skadeståndet som du kan få ersättningen från istället. Om du inte har någon sådan försäkring, eller om försäkringen inte täcker hela skadeståndsbeloppet som domstolen har dömt ut, så kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten och begära brottsskadeersättning med hänvisning till tingsrättens dom. Brottsoffermyndigheten gör en egen bedömning av det underlag som domstolen har haft vid sin bedömning, och kan komma fram till att du ska ha mer eller mindre ersättning än vad domstolen kom fram till.

Om gärningspersonen är okänd, och du av den anledningen inte kan få skadestånd från denne, så har du också möjlighet att få ersättning från försäkring eller från Brottsoffermyndigheten.

För att ha rätt till ersättning från försäkring eller från Brottsoffermyndigheten krävs att gärningen är polisanmäld. Det krävs dock inte att åtal har väckts, eller att någon har dömts för brottet.

Om domstolen har förordnat ett målsägandebiträde till dig, så kommer du att få ett meddelande om det från tingsrätten, från åklagaren eller från polisen. Målsägandebiträdet kommer då att försöka kontakta dig så snart som möjligt. Du kan också själv kontakta ditt målsägandebiträde på det telefonnummer eller den adress som tingsrätten, åklagaren eller polisen har skrivit i brevet till dig. Ju snabbare du och ditt målsägandebiträde kommer i kontakt med varandra, desto bättre kan ni lägga upp ärendet tillsammans. Det är bra om du har din inställning till vad som har hänt, och som polisen utreder, klar för dig när du har ditt första möte med ditt målsägandebiträde. Det är också bra om du förbereder dig genom att lista de frågor som du har, så att du och ditt målsägandebiträde kan ta ett samlat grepp om dina funderingar vid ert första möte. Det är viktigt att ni förstår varandra och att du känner ett förtroende för ditt målsägandebiträde.

Inför mötet med ditt målsägandebiträde är det bra om du listar de eventuella skador som har uppstått på grund av det brott som utreds. Det kan vara personskador, och kanske har du sjukhusjournaler som du kan ta med till mötet. Det kan också röra sig om kostnader som du har haft med anledning av den inträffade händelsen (till exempel kostnader för sjukhusbesök, kläder som har gått sönder, mobiltelefoner som försvunnit eller gått sönder, m.m.). Du kanske har kvitton som visar att du har haft de här kostnaderna, som du kan ta med till mötet. Det kan också vara fråga om att du har gjort en inkomstförlust för att du på grund av brottet har blivit tvungen att vara hemma från jobbet under en viss tid. I så fall är en god idé att kontakta din arbetsgivare som kan intyga det. Om du har ett så komplett underlag som möjligt redan vid det första mötet kan ditt målsägandebiträde koncentrera sig på att utforma din skadeståndstalan optimalt, och på att hjälpa och stödja dig i dina frågor och funderingar.

Arvoden och betalning

Ett målsägandebiträde betalas av staten i första hand. Du kan aldrig själv bli ersättningsskyldig för kostnaden för målsägandebiträdet. Däremot kan den som döms för brott i vissa fall bli skyldig att betala tillbaka, hela eller del av, kostnaden för målsägandebiträdet till staten.

Relaterade rättsområden