Vi hjälper dig

Försvararen, advokaten, ska se till att den utredning som polisen och åklagaren gör följer alla regler som finns för hur en utredning ska gå till. Försvararen ska också se till att alla uppgifter som den misstänkte vill lämna kommer fram ordentligt i utredningen. Försvararen hjälper den misstänkte genom utredningen, och genom domstolsförhandlingarna om det blir en rättegång. Vi hjälper dig gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig fram till vad som bäst gynnar dig i ditt ärende.

Om du har blivit misstänkt för ett brott, och om det finns behov av det, kommer du att tilldelas en offentlig försvarare. Om du misstänks för ett allvarligt brott kommer du automatiskt att få en offentlig försvarare, men även om brottet inte är så allvarligt kan du få en offentlig försvarare. Så kan det t.ex. vara om du är under 18 år.

Om du är frihetsberövad, d.v.s. om du är anhållen eller häktad, har du alltid rätt till en offentlig försvarare, om du begär det. Detta oavsett hur allvarligt brottet bedöms vara. Tipset är att du alltid begär en offentlig försvarare, så får domstolen ta ställning till om du ska få det eller inte.

Om brottet som du misstänks för endast kan leda till böter, har du inte rätt till en offentlig försvarare. Du kan då själv välja att anlita en privat försvarare, se mer under rubriken ”Privat försvarare”.

Det är polisen som meddelar tingsrätten att du behöver en försvarare om det är fråga om ett brott där en offentlig försvarare kan utses. Tingsrätten utser då en offentlig försvarare genom att ringa någon av de advokater som jobbar som offentlig försvarare nära just den domstolen. Polisen ska alltid fråga om du önskar någon särskild försvarare, eller om du kan tänka dig att ta den som tingsrätten bestämmer åt dig. Om du önskar att en särskild advokat ska försvara dig, meddelar du polisen vad den advokaten heter, så försöker tingsrätten ordna med det. Det som är avgörande är att advokaten har möjlighet att ta ditt ärende. Om polisen inte frågar dig vilken försvarare du vill ha, eller om tingsrätten tilldelar dig en annan försvarare än den du önskar, kan du själv meddela tingsrätten att du vill ha någon annan. Du måste namnge den advokaten du vill byt till och det krävs att den först utsedda offentliga försvararen inte har hunnit arbeta så mycket med ditt ärende att det skulle medföra stora bekymmer eller merkostnader att utse en ny offentlig försvarare. Det betyder att du, så fort du får besked om vilken offentlig försvarare som tingsrätten har utsett till dig, måste anmäla att du önskar en annan offentlig försvarare, nämligen den av dig namngivna advokaten.

En försvarares uppgift är att med ”nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Det betyder i praktiken att försvararen står vid din sida under polisens och åklagarens förundersökning, och ser till att alla viktiga fakta kommer fram i ärendet, och att polisen utreder alla spår.

Du har alltid rätt att träffa din offentliga försvarare, även om du är anhållen eller häktad.

Försvararen för fram din inställning till det som polisen och åklagaren misstänker dig för och står vid din sida tills hela processen är slut. Det innebär att försvararen, förutom att företräda dig under polisens och åklagarens förundersökning, även för fram din sak under en domstolsförhandling i tingsrätten. Om målet överklagas till hovrätten från tingsrätten så företräder den offentlige försvararen dig även där.

Den offentlige försvararen finns vid din sida tills det kommer en dom som inte kan eller ska överklagas, det vill säga tills du antingen frikänns eller döms för brottet och domen vinner laga kraft.

När du fått en försvarare kommer du att få ett meddelande om det från tingsrätten. Det är viktigt att du då, så snabbt som möjligt, kontaktar din försvarare på det telefonnummer eller den adress som tingsrätten har skrivit i brevet till dig. Ju tidigare du kontaktar din försvarare desto bättre kan ni lägga upp ärendet tillsammans. Det är

bra om du har din inställning klar för dig när du har ditt första möte med din försvarare. Det blir lättare för din försvarare att göra upp en bra strategi för att försvara dig då, och det är viktigt att ni förstår varandra. Det är också viktigt att din försvarare får veta allt som är viktigt för ärendet, så att han/hon kan förbereda sig på eventuella saker som talar emot din version av händelsen. Det är ju du som bäst vet omständigheterna kring den händelse som gör att polisen och åklagaren misstänker dig för brott.

Försvararen är den juridiska experten i ert ”försvarsteam”. Det är försvararen som gör de juridiska och strategiska övervägandena i ditt ärende.

Arvoden och betalning

En offentlig försvarare betalas av staten i första hand. Den ersättning som betalas till en offentlig försvarare ska vara skälig, det vill säga den ska vara rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Ersättningen baseras på en så kallad timkostnadsnorm som bestäms av regeringen. Om den misstänkte till exempel vill att försvararen ska göra utlägg för hans/hennes räkning, som inte ersätts av staten, så får den misstänkte själv ersätta försvararen för de utläggen.

I många mål använder sig domstolen av den så kallade brottmålstaxan när man bestämmer ersättning till försvararen. Det betyder att om ett brottmål är av enklare karaktär, så ersätts försvararen enligt en tabell som regeringen bestämmer.

En huvudregel är att den som döms för ett brott själv ska betala tillbaka kostnaderna för försvararen till staten. Betalningsskyldigheten ska dock anpassas till den dömdes ekonomiska förhållanden och förutsättningar. Det betyder att om den dömda inte har så mycket pengar eller tillgångar, så kommer kostnaden för försvararen att stanna på staten. Frikänns den åtalade så stannar kostnaderna också på staten.

Relaterade rättsområden