Vi hjälper dig

Du kan då själv anlita en privat försvarare. Den du anlitar som privat försvarare måste inte vara advokat. Du kan också anlita en privat försvarare om du vill byta din offentliga försvarare till någon annan, men domstolen inte tillåter ett byte. Vi hjälper dig gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig fram till vad som bäst gynnar dig i ditt ärende.

Du anlitar själv din privata försvarare, till skillnad från när du har rätt till en offentlig försvarare (se mer under rubriken ”Offentlig försvarare”). Du kan utse en advokat, eller någon annan som du önskar ska företräda dig. Den du väljer att företräda dig kan bara nekas att göra det om personen är olämplig, saknar behövlig kompetens, eller om det skulle innebära uppenbart ökade kostnader att anlita den personen.

En försvarares uppgift är att med ”nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Det betyder i praktiken att försvararen står vid din sida under polisens och åklagarens förundersökning, och ser till att alla viktiga fakta kommer fram i ärendet, och att polisen utreder alla spår.

Försvararen för fram din inställning till det som polisen och åklagaren misstänker dig för och står vid din sida tills hela processen är slut. Det innebär att försvararen, förutom att företräda dig under polisens och åklagarens förundersökning, även för fram din sak under en domstolsförhandling i tingsrätten. Om målet överklagas till hovrätten från tingsrätten så företräder försvararen dig även där.

Försvararen finns vid din sida tills det kommer en dom som inte kan eller ska överklagas, det vill säga tills du antingen frikänns eller döms för brottet och domen vinner laga kraft.

Om du inte har rätt till en offentlig försvarare, och vill anlita en privat försvarare, är det viktigt att du har din inställning till det brott som polisen utreder dig för klar för dig när du kontaktar den försvarare du vill anlita. Det blir lättare för din försvarare att göra upp en bra strategi för att försvara dig då, och det är viktigt att ni förstår varandra. Det är också viktigt att din försvarare får veta allt som är viktigt för ärendet, så att han/hon kan förbereda sig på eventuella saker som talar emot din version av händelsen. Det är ju du som bäst vet omständigheterna kring den händelse som gör att polisen och åklagaren misstänker dig för brott.

Försvararen är den juridiska experten i ert ”försvarsteam”. Det är försvararen som gör de juridiska och strategiska övervägandena i ditt ärende.

Arvoden och betalning

En privat försvarare betalar du själv för. Staten betalar inte kostnaden för en privat försvarare. De allra flesta hemförsäkringar, som erbjuder rättsskydd, omfattar inte ersättning till juridiskt ombud för hjälp i brottmål. Det betyder att du själv finansierar hela kostnaden för en privat försvarare. Hur mycket det kostar beror på hur mycket tid som läggs ned i ärendet.

Om du frikänns från det brott du misstänkts för kan staten stå för de skäliga kostnader som du haft för din försvarare.

Relaterade rättsområden