Vi hjälper dig

Vid ett arvskifte ska den dödes kvarlåtenskap (arvet) fördelas mellan arvtagarna. Först ska egendomen värderas, sedan fördelas egendomen mellan arvingarna, och slutligen upprättas en skifteshandling – ett arvskifte har skett. Skifteshandlingen fungerar som ett bevis på att äganderätten till en viss del av arvet (till exempel en fastighet) har gått över till en specifik arvtagare. Vi hjälper dig gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig fram till vad som bäst gynnar dig i ditt ärende.

Arvoden och betalning

Att upprätta en arvskifteshandling bekostas inte av rättsskydd eller rättshjälp, varför klienterna måste bekosta upprättandet av handlingen. Kostnaden styrs helt och hållet av hur komplicerade förhållandena är i det enskilda ärendet.

Relaterade rättsområden