Vi hjälper dig

När en person dör måste, i de allra flesta fall, en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen utgörs av en skriftlig redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder. Denna handling utgör sedan underlaget för bodelning (som sker ifall den avlidne var gift eller hade en sambo som begärt bodelning) och för arvsskiftet. När man är i ett stadie av sorg, och/eller när det handlar om en inte helt obetydlig egendomsmassa, kan det vara svårt att själv hantera bouppteckningen.

Arvoden och betalning

Att upprätta en bouppteckning bekostas inte av rättsskydd eller rättshjälp, varför dödsboet måste bekosta upprättandet av handlingen. Kostnaden styrs helt och hållet av hur komplicerade förhållandena är i det enskilda ärendet, och hur stor egendomsmassa det är fråga om.

Relaterade rättsområden