Vi hjälper dig

Anmälan ska göras så snart som möjligt efter olyckshändelsen, men senast inom tre år. Försäkringsbolagen hanterar sedan din skadeanmälan, och utreder skadan. Det finns flera steg i bedömningen av en olycksfallsskada, och det kan vara svårt och ansträngande att som skadad privatperson själv driva sitt ärende gentemot försäkringsbolaget. Där kan vi hjälpa dig att föra din talan, och se till att ditt ärende drivs framåt mot ett avslut. Vi hjälper dig gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig fram till vad som bäst gynnar dig i ditt ärende.

Du kan omfattas av flera olycksfallsförsäkringar. Kontrollera alltid om du har någon olycksfallsförsäkring via arbetet, privat, samt om du omfattas av någon närståendes olycksfallsförsäkring som medförsäkrad. Detta är mycket vanligt, men det är också vanligt att man inte vet om vilka försäkringar man omfattas av. Vilken ersättning du har rätt till framgår av ditt försäkringsavtal och ditt försäkringsbrev.

Om försäkringsbolaget har fattat ett slutligt beslut, har du åtminstone sex månader på dig från beslutsdagen att väcka talan i domstol, om du inte är nöjd med ersättningen.

Olycksfallsförsäkringen har på förhand bestämda ersättningsbelopp (försäkringsbelopp) och rätten till ersättning bedöms utifrån de försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring. Vissa försäkringar har mycket höga försäkringsbelopp varför det är viktigt att inte missa någon tidsfrist eller ersättningspost.

Arvoden och betalning

Under den utomrättsliga handläggningen, d.v.s. när försäkringsbolaget bedömer frågan om en olycksfallsskada, betalar du själv arvodet till oss. Om du önskar en domstolsprövning av försäkringsbolagets beslut kan du ha rätt till rättsskydd från din hemförsäkring eller, i undantagsfall, statlig rättshjälp som kan bidra till en del av kostnaderna. Vi ser alltid till att utreda dina möjligheter till att få dina advokatkostnader ersatta.

Relaterade rättsområden