Vi hjälper dig

Förutsättningar för vård med stöd av LPT

De grundläggande förutsättningarna för tvångsvård är att individen:

1. Lider av en allvarlig psykisk störning

Psykiatriska tillstånd som till exempel psykoser, svåra personlighetsstörningar, maniska skov och djupa depressioner kan omfattas.

2. Har ett oundgängligt behov av psykiatrisk dygnetruntvård (slutenvård)

Vid utebliven vård föreligger en fara för egen eller i viss mån annan persons liv och hälsa. Oundgängligheten bedöms i förhållande till personens levnadsförhållanden och möjlighet att tillgodogöra sig alternativa vårdformer.

3. Motsätter sig erbjuden vård alternativt att det finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med personens samtycke

Detta kan vara fallet när till exempel en individ har en påtagligt bristande insikt i sitt sjukdomstillstånd och vårdbehov eller om individens inställning till erbjuden vård växlar snabbt.

Vårdtid och process

Vårdtiden är inte tidsbestämd men chefsöverläkaren ska regelbundet överväga om vården kan avslutas. Om chefsöverläkaren anser att vårdbehovet kvarstår måste chefsöverläkaren ansöka om förlängning var sjätte månad. Behovet av vård prövas då av förvaltningsrätten.

Offentligt biträde

Inom social- och förvaltningsrättsliga ärenden företräder vi såväl barn som föräldrar. I ärenden angående tvångsvård har både föräldrar och barn rätt till ett offentligt biträde. Den som har rätt till offentligt biträde har rätt att välja vilken advokat den vill ska företräda denne och kan uppge detta till förvaltningsrätten. Önskemålet framställs till förvaltningsrätten. Advokatens arbete ersätts av staten.

Relaterade rättsområden