Vi hjälper dig

Vi på Atlas Advokater ser till att vara ett stöd för barnet och tillvaratar barnets rättigheter under hela processen.

En asylutredning genomförs i allmänhet i Migrationsverkets lokaler på den enhet som handlägger ärendet. Utredningen är ett möte mellan sökande och Migrationsverket som syftar till att ge Migrationsverket underlag för att bedöma om det föreligger tillräckliga skäl för att uppehållstillstånd ska beviljas.

Ett avslag på asylansökan/ansökan om uppehållstillstånd kan överklagas till migrationsdomstol.

Relaterade rättsområden