Rättsområden

Vårdnadstvist

För varje år ökar antalet vårdnadstvister i Sverige och många av dessa kräver hjälp utifrån för att kunna nå en lösning. Det kan handla om ett barns boende, om barnet ska bo stadigvarande med den ena eller bo växelvis mellan föräldrarna.

Socialrätt LVU/LVM/LPT/LRV

Socialrätt har att göra med det ansvar som en kommun har för personer som bor eller vistas i kommunen. Socialrätten reglerar bland annat vad som gäller för att ha rätt till ekonomiskt bistånd, vilken hjälp som finns att tillgå för den som har ett missbruk, när ett tvångsomhändertagande kan bli aktuellt för den som har ett missbruk.

Medling

Medling är en förhandlingsform som förs utanför domstol och som går ut på att parterna ska lösa en tvist som de inte har lyckats lösa på egen hand, med hjälp av en medlare. Förhandlingsformen är betydligt mer vanligt förekommande i USA och i övriga Europa jämfört med i Sverige och lämpar sig väl för såväl vårdnadstvister som kommersiella tvister och brottmål.

Entreprenad

Entreprenadjuridiken är ett av de mer komplicerade rättsområdena och omfattar ofta stora värden. Ofta är flera olika parter inblandade förutom beställare och entreprenör, såsom underentreprenör, projektör, byggledning.

Avtalsrätt

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter. Avtal kan vara skriftliga eller muntliga, båda är giltiga, även om ett skriftligt avtal underlättar vid tolkning eftersom det då finns nedtecknat vad parterna uttryckt. I svensk rätt råder avtalsfrihet, vilket bland annat innebär att det inte finns någon skyldighet att avtala om saker och ting.