Marcus Jonsson

AVTAL

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter. Avtal kan vara skriftliga eller muntliga, båda är giltiga, även om ett skriftligt avtal underlättar vid tolkning eftersom det då finns nedtecknat vad parterna uttryckt. I svensk rätt råder avtalsfrihet, vilket bland annat innebär att det inte finns någon skyldighet att avtala om saker och ting.

Om du vill, eller känner att du borde, upprätta ett avtal, så ska du fundera kring vad du vill reglera i avtalet. Många människor ”vet” att man skriver avtal i vissa situationer, tex när man startar ett bolag med en affärspartner, men få är de som noggrant funderar igenom vad just de vill reglera i avtalet. Det finns ofta s.k. standardavtal, vilka ofta är väldigt bra och heltäckande, man bör dock ha i åtanke att standardavtalet kanske inte är anpassat för just din situation. Det är slutligen upp till parterna att bestämma avtalsvillkoren. Om du har frågor angående avtal är du välkommen att kontakta oss!

AVTALSBROTT

Ett avtalsbrott föreligger när någon av parterna inte presterar i enlighet med avtalet. Ett avtalsbrott kan bestå antingen i att avtalsparten agerar på ett visst sätt, att hen frångår vad som överenskommits, men det kan också bestå i att avtalsparten underlåter att agera trots att hen borde ha gjort det. Vissa avtalsbrott kan vara ursäktliga (t.ex. force majeure) medan andra kan vara skadeståndsgrundande. Om du har frågor kring avtalsbrott är du välkommen att kontakta oss!

AVTALS GILTIGHET

Inom den svenska rättsordningen (och många andra) råder principen ”pacta sunt servanda”, vilken innebär ”avtal ska hållas”. Under vissa förutsättningar kan dock avtal, eller avtalsklausuler, ogiltigförklaras på grund av omständigheter som uppstått innan, vid eller efter avtalets ingående. Ett avtal har oftast flera villkor och även om ett av villkoren ogiltigförklaras kan de övriga villkoren (och således avtalet i övrigt) alltjämt vara gällande. Om du har frågor kring ett befintligt avtals giltighet är du välkommen att kontakta oss!

JAG HJÄLPER DIG

Marcus Jonsson

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.