Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

Marcus Jonsson

MARCUS JONSSON

Advokat

EMELIE AGEBY SVENSSON

Biträdande jurist

Ekonomisk familjerätt

Arv

Vid ett arvskifte ska den dödes kvarlåtenskap (arvet) fördelas mellan arvtagarna. Först ska egendomen värderas, sedan fördelas egendomen mellan arvingarna, och slutligen upprättas en skifteshandling – ett arvskifte har skett. Skifteshandlingen fungerar som ett bevis på att äganderätten till en viss del av arvet (till exempel en fastighet) har gått över till en specifik arvtagare.

Bodelning

Bodelning genom äktenskap blir aktuellt antingen under äktenskapet, vid skilsmässa eller när en av makarna avlider. Bodelning mellan sambor är lite annorlunda, och behandlas under en egen rubrik.

Bodelning mellan sambor

Bodelning mellan sambor sker vid separation om någon av samborna begär det. Den egendom som då delas upp är samboegendomen. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden och bohaget, om egendomen har införskaffats för gemensam användning. I många fall har sambor ett samboavtal som syftar till att reglera sambornas ekonomiska mellanhavanden.

Bouppteckning

När en person dör måste, i de allra flesta fall, en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen utgörs av en skriftlig redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder. Denna handling utgör sedan underlaget för bodelning (som sker ifall den avlidne var gift eller hade en sambo som begärt bodelning) och för arvsskiftet.

Frågor kring särkullbarn och enskild egendom

Särkullbarn

Då en av personerna i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap dör, går arvet efter den avlidne till den efterlevande makan/maken/registrerade partnern. De gemensamma barnen ärver först när den andre föräldern dör. Om en av personerna i en parrelation dör, och paret dessutom har barn från tidigare relationer, uppstår en annan situation. Barn från tidigare relationer benämns särkullbarn vid bouppteckningen och arvskiftet.

Enskild egendom

När två makar/registrerade partners (och samboende, ifall någon av samborna påkallar en bodelning) separerar genomförs en bodelning. Vid en bodelning skiljer man på giftorättsgods/samboegendom och enskild egendom.

Samboavtal

Vid en separation mellan samboende ska egendomen fördelas enligt reglerna i sambolagen. Reglerna medför dock ofta att separationen och fördelningen blir problematisk. För att undvika problematiken är det lämpligt att upprätta ett samboavtal som sätter lagreglerna ur spel.

Äktenskapsförord

Vid en separation mellan två makar eller registrerade partners ska all egendom fördelas enligt reglerna i äktenskapsbalken. Reglerna medför dock att fördelningen av egendom kan bli orättvis eller oskälig. Ett äktenskapsförord sätter reglerna ur spel.

VI HJÄLPER DIG

Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

Marcus Jonsson

MARCUS JONSSON

Advokat

EMELIE AGEBY SVENSSON

Biträdande jurist

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.