Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

Vårdnad

Vi företräder föräldrar i mål rörande vårdnad om barn.

I Sverige utgår man ifrån att det bästa för barnen är att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet så länge båda föräldarna är lämpliga samt att de kan samarbeta i frågor kring barnet.

Exempel på olämplighet kan vara att en förälder är inne i ett missbruk, är förhindrad att ta adekvata beslut i barnets liv på grund av sjukdom eller om en förälder utsatt barnet eller den andra föräldern för våld.

Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har någorlunda konflikfritt samarbete i frågor som rör barnet. Det betyder inte att föräldrarna alltid måste ha samma åsikt i frågor kring barnet men att föräldrarna kan hantera sina delade uppfattningar utan att det drabbar barnet.

Om föräldrarna har djupgående samarbetssvårigheter eller bristande kommunikation eller om någon av föräldrarna är att anse som olämpliga genom fysisk eller psykiska ohälsa, kriminalitet, att våld utövats mot den andre föräldern eller barnet samt om det finns en risk att barnet kommer att bortföras kan det istället vara lämpligt att en av föräldrarna har ensam vårdnad.

I de allra flesta fall är det bra om två föräldrar som är oense i frågor kring sitt gemensamma barn vänder sig till kommunen för kostnadsfria samarbetssamtal. Detta är inte att rekommendera om den ena föräldern har utsatts för våld av den andra föräldern. Det är viktig att känna till att familjerätten, som oftast är den enheten hos kommunen som erbjuder samarbetssamtal, inte står på någon förälders sida och inte kan besluta i frågor kring vårdnad, boende eller umgänge åt er.

I vissa fall är föräldrarna så oense att man behöver vända sig till en domstol för att få sin uppfattning prövad.

I ett mål rörande vårdnad, boende och umgänge kommer socialtjänsten att hålla enskilda samtal med föräldrarna och när det anses lämpligt även med barnet/barnen. Vad som framkommit i dessa redovisas sedan till tingsrätten, ofta innan det hålls en muntlig förberedelse i målet.

Vid den muntliga förberedelsen går man igenom vilka yrkanden och grunder föräldrarna har. Man talar även om hur målet ska handläggas. Om föräldrarna ska gå på samarbetssamtal eller om en medlare ska försöka få dem att komma överens i frågorna kring vårdnad, boende och umgänge. Ibland saknas förutsättningar för detta och tingsrätten beslutar då ofta om att låta socialtjänsten genomföra en utredning där de kommer med ett förslag till beslut. Utredarna talar ofta med barnets/barnens förskola eller skola. Även andra referenspersoner kan få komma till tals i utredningen såsom bonusföräldrar eller andra släktingar. Äldre barn har också rätt att komma till tals i en utredning.

Har föräldrarna inte kunnat enats så hålls slutligen en huvudförhandling i målet. Under huvudförhandlingen hörs föräldrarna och även deras vittnen. Efter cirka två veckor meddelar tingsrätten en dom.

Är en av föräldrarna missnöjda med domen kan den överklagas till hovrätten men där krävs det prövningstillstånd för att domstolen ska prövas målet på nytt.

Vi på Atlas Advokater ger er inledningsvis fri rådgivning via telefon och utifrån det samtalet råd och tips om hur ni kan gå vidare. Kontakta oss här.

Vi hjälper dig

Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.