Emelie Righammar

Patientskada

Om du har blivit felbehandlad i vården, fått en felaktig diagnos eller fått rätt diagnos ställd, fast senare än du hade kunnat förvänta dig, kan du ha drabbats av en patientskada som du har rätt till ersättning för. Du anmäler en patientskada till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), som ska se över vad som har gått fel. Om du har drabbats av en patientskada kan du ha rätt till ersättning. Du ska ersättas som om skadan aldrig hade inträffat. Det är många steg i bedömningen av en patientskada, och det finns många olika saker man kan få ersättning för. Det kan vara svårt och ansträngande att som skadad privatperson själv driva sitt ärende gentemot försäkringsbolaget. Där kan vi hjälpa dig att föra din talan, och se till att ditt ärende drivs framåt mot ett avslut. Vi hjälper dig gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig fram till vad som bäst gynnar dig i ditt ärende.

Om försäkringsbolaget har fattat ett slutligt beslut, har du sex månader på dig från beslutsdagen att väcka talan i domstol om du inte är nöjd med ersättningen.

Olika typer av ersättning

Sveda och värk

Sveda och värk utgår för den så kallade akuta sjuktiden, det vill säga t.ex. den tid då du ännu inte fått rätt diagnos, under pågående felbehandling och innan skadorna har hunnit börja läka. Du kan få ersättning med 2 400 kr per månad. Ersättningen för sveda och värk är skattefri.

Lyte och men

Medicinsk invaliditet är försäkringsbolagets bedömning av de permanenta besvär som du fått efter patientskadan. Inte sällan tycker den som har drabbats av en patientskada att försäkringsbolaget har satt den medicinska invaliditetsgraden för lågt, och i dessa lägen är det bra med ett erfaret ombud som kan argumentera för din sak. Från och med 1 januari 2002 ingår ersättning för ”olägenheter och anspänningar” i hemmet, på fritiden samt i arbete i ”lyte och men”-ersättningen. Graden av invaliditet uttrycks i procent. Det finns särskilda tabeller där procentsatserna omvandlas till belopp. Denna typ av ersättning är skattefri. Du kan ha rätt till förskott på ersättningen, i väntan på att det slutliga beloppet fastställs.

Merkostnader

Patientförsäkringen ersätter skäliga och nödvändiga kostnader som har uppstått som en följd av patientskadan. Typiska kostnader är läkarbesök och mediciner, samt andra behandlingar som normalt sett omfattas av den vård du får inom ditt landsting. Ersättningen för kostnader är skattefri.

Inkomstförluster

Om du är sjukskriven eller t.ex. har fått byta tjänst till en lägre avlönad tjänst p.g.a. dina besvär efter patientskadan, kan du ha rätt till ersättning för inkomstförlust. Du har rätt till ersättning som når upp till den inkomst du skulle ha haft om skadan inte hade inträffat. Om du får ersättning från Försäkringskassan ska försäkringsbolaget alltså täcka upp resten. Ersättning för inkomstförlust beskattas som din lön skulle ha beskattats. Du kan ha rätt till förskott på ersättningen, i väntan på att det slutliga beloppet fastställs.

Är du egenföretagare, eller skadades du som barn eller innan du kommit in på arbetsmarknaden, är beräkningen av inkomstförlusten lite mer komplicerad. Du har dock fortfarande rätt till ersättning.

Ersättning för pensionsförlust

Om din skada har lett till att du har rätt till ersättning för inkomstförlust, så är den ersättning du får från försäkringsbolaget inte pensionsgrundande. Du har dock rätt till ersättning även för den pensionsförlust du gör.  Detta gäller både allmän pension och tjänstepension.

Arvoden och betalning

Under den utomrättsliga handläggningen, d.v.s. när försäkringsbolaget bedömer frågan om en patientskada, betalar du själv arvodet till oss. Om försäkringsbolaget ger dig rätt till ersättning för inkomstförlust kan dina advokatkostnader vara avdragsgilla när du deklarerar. Om du önskar en domstolsprövning av försäkringsbolagets beslut kan du ha rätt till rättsskydd från din hemförsäkring eller, i undantagsfall, statlig rättshjälp som kan bidra till en del av kostnaderna. Vi ser alltid till att utreda dina möjligheter till att få dina advokatkostnader ersatta.

JAG HJÄLPER DIG

Emelie Righammar

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.