Marcus Jonsson

MARCUS JONSSON

Advokat

Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

Trafikskada

Om du har varit med om en trafikolycka som har orsakat dig personskador, har du rätt till ersättning ur din bils trafikförsäkring. Du anmäler alltid skadan till din bils försäkringsbolag, oavsett vem som varit vållande till olyckan. Om du av någon anledning inte hade någon trafikförsäkring vid tiden för olyckan, så ska anmälan göras till Trafikförsäkringsföreningen. Anmälan ska göras så snart som möjligt efter olyckan, men senast inom tre år. Ditt försäkringsbolag hanterar sedan din skadeanmälan, och utreder skadan. Du ska ersättas som om skadan aldrig hade inträffat. Det är många steg i bedömningen av en skada som orsakats av en trafikolycka, och det finns många olika saker man kan få ersättning för. Det kan vara svårt och ansträngande att som skadad privatperson själv driva sitt ärende gentemot försäkringsbolaget. Där kan vi hjälpa dig att föra din talan, och se till att ditt ärende drivs framåt mot ett avslut. Vi hjälper dig gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig fram till vad som bäst gynnar dig i ditt ärende.

Om försäkringsbolaget har fattat ett slutligt beslut, har du sex månader på dig från beslutsdagen att pröva ärendet i Trafikskadenämnden eller väcka talan i domstol, om du inte är nöjd med ersättningen.

Olika typer av ersättning

Sveda och värk

Sveda och värk utgår för den så kallade akuta sjuktiden, det vill säga innan dina skador och besvär har hunnit börja läka. Du kan få ersättning med 2 400 kr per månad. Ersättningen för sveda och värk är skattefri.

Lyte och men

Medicinsk invaliditet är försäkringsbolagets bedömning av de permanenta besvär som du fått efter trafikolyckan. Inte sällan tycker den som har drabbats av en trafikolycka att försäkringsbolaget har satt den medicinska invaliditetsgraden för lågt, och i dessa lägen är det bra med ett erfaret ombud som kan argumentera för din sak. Från och med 1 januari 2002 ingår ersättning för ”olägenheter och anspänningar” i hemmet, på fritiden samt i arbete i ”lyte och men”-ersättningen. Graden av invaliditet uttrycks i procent. Det finns särskilda tabeller där procentsatserna omvandlas till belopp. Denna typ av ersättning är skattefri. Du kan ha rätt till förskott på ersättningen, i väntan på att det slutliga beloppet fastställs.

Merkostnader

Trafikförsäkringen ersätter skäliga och nödvändiga kostnader som har uppstått som en följd av patientskadan. Typiska kostnader är läkarbesök och mediciner, samt andra behandlingar som normalt sett omfattas av den vård du får inom ditt landsting. Ersättningen för kostnader är skattefri.

Inkomstförluster

Om du är sjukskriven eller t.ex. har fått byta tjänst till en lägre avlönad tjänst p.g.a. dina besvär efter trafikskadan, kan du ha rätt till ersättning för inkomstförlust. Du har rätt till ersättning som når upp till den inkomst du skulle ha haft om skadan inte hade inträffat. Om du får ersättning från Försäkringskassan ska försäkringsbolaget alltså täcka upp resten. Ersättning för inkomstförlust beskattas som din lön skulle ha beskattats. Du kan ha rätt till förskott på ersättningen, i väntan på att det slutliga beloppet fastställs.

Är du egenföretagare, eller skadades du som barn eller innan du kommit in på arbetsmarknaden, är beräkningen av inkomstförlusten lite mer komplicerad. Du har dock fortfarande rätt till ersättning.

Ersättning för pensionsförlust

Om din skada har lett till att du har rätt till ersättning för inkomstförlust, så är den ersättning du får från försäkringsbolaget inte pensionsgrundande. Du har dock rätt till ersättning även för den pensionsförlust du gör.  Detta gäller både allmän pension och tjänstepension.

Arvoden och betalning

Under den utomrättsliga handläggningen, d.v.s. när försäkringsbolaget bedömer frågan om en trafikskada, ersätter normalt trafikförsäkringen dina ombudskostnader helt.

Om du som förare, brukare eller ägare av bilen önskar en domstolsprövning av försäkringsbolagets beslut, och om du har en trafikförsäkring med full omfattning, har du rätt till rättsskydd från trafikförsäkringen. Om du t.ex. var passagerare har du rätt till rättsskydd från din hemförsäkring. Om du inte har någon försäkring med rättsskyddsmoment som omfattar denna typ av tvist kan du, i undantagsfall, få statlig rättshjälp som kan bidra till en del av kostnaderna. Vi ser alltid till att utreda dina möjligheter till att få dina advokatkostnader ersatta.

VI HJÄLPER DIG

Marcus Jonsson

MARCUS JONSSON

Advokat

Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.