Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

Socialrätt LVU/LVM/LPT/LRV

Socialrätt har att göra med det ansvar som en kommun har för personer som bor eller vistas i kommunen. Socialrätten reglerar bland annat vad som gäller för att ha rätt till ekonomiskt bistånd, vilken hjälp som finns att tillgå för den som har ett missbruk, när ett tvångsomhändertagande kan bli aktuellt för den som har ett missbruk. Vidare reglerar socialrätten även bland annat barns bästa i samband med olika utredningar som görs inom socialtjänsten ifråga om tvångsomhändertagande av barn och ungdomar till följd av eget destruktivt beteende eller till följd av att de av någon anledning far illa där de bor/vistas. Socialrätten reglerar också frågan om tvångsomhändertagande av en person som mår så psykiskt dåligt att man befarar att personen inte kan få nödvändig hjälp på frivillig väg.

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Detta är den lag som medför att individer kan omhändertas för vård och behandling mot deras vilja. Psykiatrisk tvångsvård är en av ytterst få situationer när de grundlagsskyddade mänskliga fri- och rättigheterna till viss del är begränsade. Syftet med vård och åtgärder enligt LPT är att få individen att medverka frivilligt i vården men även skyddsaspekten av såväl den enskilde som samhället i övrigt vägs in.

LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård

Om en individ döms för ett brott och anses vara psykiskt sjuk kan personen dömas till rättspsykiatrisk vård. Det innebär att individen ska erhålla psykiatrisk vård som är förenad med tvång med stöd av LRV.

Rättspsykiatrisk vård kan ges genom inneliggande vård på en psykiatrisk avdelning (sluten rättspsykiatrisk tvångsvård) eller genom att man måste iaktta särskilda villkor för den psykiatriska vården (öppen rättspsykiatrisk tvångsvård).

LVM – Lagen om vård av missbrukare

Detta är den lag som ger socialtjänsten mandat att omhänderta individer som har ett gravt missbruk och som riskerar att fara mycket illa. Omhändertagandet ska syfta till att individen får vård på ett behandlingshem och tvångsvården får bara ske under en begränsad tid.

LVU – Lagen om vård av unga

Detta är den lag som ger socialnämnden mandat att omhänderta barn och ungdomar som av någon anledning far illa där de bor eller vistas, samt barn och ungdomar som visar upp ett allvarligt destruktivt beteende. Placeringen sker vanligtvis på familjehem alternativt behandlingshem och vilket alternativ man väljer i det enskilda fallet är avhängigt det individuella behovet hos den unge.

VI HJÄLPER DIG

Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.