Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

Verkställighetshinder

Om det föreligger bestående verkställighetshinder eller om det kommer fram nya omständigheter som kan leda till uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande, och som inte åberopats tidigare, kan Migrationsverket besluta att ta upp ärendet till ny prövning.

Om Migrationsverket beslutar att inte ta upp ärendet till ny prövning kan det beslutet överklagas till migrationsdomstolen.

Verkställighetshinder kan komma i fråga om det rör sig om nya omständigheter som inte tidigare prövats:

  • Skyddsskäl d.v.s. nya omständigheter som kan leda till uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. Detta handlar främst om att sökande utsätts för risk för dödsstraff, tortyr och förföljelse vid ett återvändande till hemlandet.
  • Medicinska hinder d.v.s. att sökanden är så pass allvarligt och svårt sjuk att det p.g.a. sjukdomen inte går att verkställa en utvisning/avvisning. Det är aktuellt sjukdomstillstånd som är avgörande och inte sjukdomen som sådan. Läkarintyg krävs.
  • Praktiska hinder d.v.s. att sökandens hemland förklarat att de inte kommer att ta emot sökanden samt att fortsatta kontakter beträffande verkställigheten anses som verkningslösa. Grundförutsättning för uppehållstillstånd i detta fall är generellt sett att svårigheterna att verkställa inte till någon del är till följd av sökandens vägran att medverka till verkställigheten.
  • Särskild anledning/barn d.v.s. att verkställighet i det individuella fallet kan framstå som orimlig. Det kan röra sig om t.ex. att ett barn inte kan tas om hand på lämpligt sätt i hemlandet.

Om verkställighetshinder anses föreligga:

  • Skyddsskäl, praktiska, medicinska och särskilda skäl kan utgöra grund för att bevilja uppehållstillstånd direkt.
  • Finns det bara tillfälligt hinder mot verkställighet, får Migrationsverket bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.
  • Om Migrationsverket ska kontrollera nya fakta eller om verkställighetshindret anses vara så tillfälligt att det inte finns skäl att bevilja ett tillfälligt uppehållstillstånd kan bara beslut om inhibition, d.v.s. förskjuta i tiden, av verkställigheten fattas.

När uppehållstillstånd inte kan beviljas direkt kan en ny prövning beviljas.

Vi hjälper dig

Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.