Föräldrar till två barn bestämde sig tillsammans för att ansöka om skilsmässa efter flera års äktenskap. Mamman erbjöd sig att sköta ansökan då pappan kort därefter skulle flytta utomlands sex månader för att arbeta. Pappan skrev ut ansökan om äktenskapsskillnad reste sedan iväg. Parternas relation hade haft ett fredligt slut och de var överens om en fortsatt gemensam vårdnad om barnen inför ansökan om skilsmässa. De var även överens om att barnen skulle vara stadigvarande boende hos mamman och att umgänge skulle förbli oreglerat under pappans vistelse utomlands. Vid ansökningstillfället bodde dock parterna tillsammans och därför kom den adressen att användas för delgivning till båda parterna i målet om äktenskapsskillnad.

Pappan var inte helt införstådd med hur en skilsmässa fungerade men mindes ha läst något om att efter de sex månadernas obligatoriska betänketid (på grund av barn under 16 år) så skulle parterna föreläggas att yttra sig innan beslut meddelades.

Mamman ifråga meddelade pappan efter fem månader att föreläggandet kommit och att pappan endast behövde maila in till tingsrätten att han ville fullfölja skilsmässan. Han lydde rådet och mailade in att han önskade fullfölja målet utan att ha sett föreläggandet då det kommit till den tidigare gemensamma hemadressen.

Månaden gick och strax därefter flyttade pappan hem igen, glad över att vara tillbaka hos sina barn och att skilsmässan gått så smidigt. Domen på skilsmässa som kommit veckan innan låg och väntade på honom när han kom hem och först tänkte han bara låta den ligga men något fick honom att öppna kuvertet. Skilsmässan var mycket riktigt klar och det var även faktumet att mamman till barnen skulle få ensam vårdnad. Pappan ifråga fick panik och ringde mamman, tingsrätten, polisen och sina föräldrar.

Mamman ifråga meddelade nu att det inte hade varit fråga om något annat då han flyttat och övergivit familjen. Det fredliga slutet fanns inte längre. En fullt lämplig pappa hade alltså helt ovetandes förlorat vårdnaden om sina barn. Hade han inte läst domen hade han aldrig fått veta.

Pappan överklagade direkt beslutet till hovrätten som ändrade tingsrättens dom och återförvisade målet till tingsrätten för vidare handläggningen gällande vårdnaden. I tingsrätten meddelades det två månader senare att vårdnaden interimistiskt skulle vara fortsatt gemensam då pappan på intet sätt kunde ses som olämplig. Målet avslutades senare med en gemensam vårdnad då det saknades grund för en annan bedömning.

Jag vill med denna text få andra att få upp ögonen för att det enkelt går att skriva till saker på ett dokument i efterhand, så var noga med att allt är ifyllt när du skriver på ansökan om skilsmässa och sitt helst ner och gör detta tillsammans. Har ni barn och gör en gemensam ansökan, så gör momenten tillsammans!

Här hade pappan ifråga ren tur. Ligger domen längre än tre veckor så förloras möjligheten att överklaga och det måste då stämmas in och startas en ny process. Se därför alltid till att ha koll på vad du skriver på vid en skilsmässa och skriv inte bara under blankt!

Linda Bohlin Jacobsson

Specialiserad familjerättsjurist