I den bästa av världar gäller muntliga avtal lika mycket som skriftliga. Som man snabbt märker då en process drar igång är detta dock inte den bästa av världar. De gamla romarna myntade begreppet ”verba volant, scripta manent”; eller, ”ord förflyga men skrifter består”. Det är mycket svårare att mot motpartens nekande bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts. Motsatsvis är det mycket svårare att neka till att ett avtal ingåtts när det finns ett skriftligt avtal med avtalsparternas underskrifter i behörig ordning.

Särskilt när man inte är en konsument är det viktigt att säkra all bevisning man kan för att kunna styrka vad det är man avtalat om. Avtalstexten i sig är utgångspunkten för avtalstolkningen och antas ge uttryck för parternas gemensamma vilja. Det är viktigt att komma ihåg att oklarheter tolkas till nackdel för den som infört det oklara, den s.k. oklarhetsregeln, eller in dubio contra stipulatorem. Även avtalets systematiska uppbyggnad är viktig, bland annat med reglerna om att ”skrivet går före tryckt”, ”det senare tar över det tidigare” och ”det specifika tar över det allmänt hållna”.

Utöver detta tar man vid en tvist ofta hänsyn till avtalets ändamål och syfte. Bland annat därför är det viktigt att noga dokumentera inte minst parternas korrespondens inför avtalets ingående. Är avtalet oklart är det möjligt att domstolen eller skiljenämnden hellre utläser ett syfte och ändamål ur parternas skrivelser sinsemellan än att fylla ut avtalet med dispositiv bakgrundsrätt. Parternas korrespondens kan också vara viktig när man ska bedöma omständigheter före och efter avtalstidpunkten samt om någon av parterna agerat illojalt mot den andra.

Det är skillnad på att ha rätt och få rätt. Domstolen är inte minst hindrad från att beakta omständigheter som en part inte själv åberopar. Den som har den bästa bevisningen är således ofta den som vinner, oavsett vem som faktiskt har rätt. Att noggrant sätta avtalet på pränt och att dokumentera omständigheter kring dess ingående kan göra skillnaden mellan att få betalt för, eller att tvingas betala för, stora skadestånd och skyhöga rättegångskostnader.