Den 1 juli 2021 infördes ett nytt brott som kallas barnfridsbrott. Brottet har förts in i 4 kap. 3 § brottsbalken, och innebär att det numera är brottsligt att låta barn bevittna vissa brott som räknas upp i lagen. Syftet med det nya brottet är att stärka skyddet för barn som bevittnar brott mellan närstående, då dessa barn enligt forskning löper ökad risk att drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa. Studier tyder på att vart tionde barn i Sverige någon gång har upplevt våld mellan två vuxna som är närstående till barnet.

Det rör sig om flera olika brott som det enligt den nya regeln kan vara brottsligt att låta barn bevittna. Bland de brott som räknas upp i lagen kan nämnas till exempel mord, dråp, misshandel, människorov, olaga tvång, olaga hot, ofredande och flera olika sexualbrott. Med bevittna avses att barnet ska ha sett eller hört den brottsliga gärningen begås. Det är härmed inte tillräckligt att barnet till exempel enbart ser följderna av brottet eller upplever att det sker någon form av våld. Det krävs dock inte att barnet ska kunna ge uttryck för sina upplevelser. Detta innebär att även ett barn som inte kan berätta om vad den har bevittnat, till exempel på grund av låg ålder eller en funktionsnedsättning, ändå kan bli utsatt för barnfridsbrott i lagens mening.

En förutsättning för att det ska var fråga om barnfridsbrott, utöver att barnet ska ha bevittnat någon av de gärningar som uppräknas i lagen, är att barnet är närstående eller tidigare närstående till både gärningsmannen och den som gärningen begås mot. Som närstående räknas till exempel barnets föräldrar, nya partners till föräldrarna, syskon och bonussyskon. Även andra släktingar kan omfattas av närståendebegreppet om de står barnet nära.

En sak som är viktig att notera är att det endast är gärningar som begås efter att den nya regeln trädde i kraft som är straffbara. Gärningar som har begåtts före den 1 juli 2021 kan alltså inte utgöra barnfridsbrott, även om agerandet i dagsläget skulle uppfylla förutsättningarna för barnfridsbrott.

Det föreligger av naturliga skäl ett mycket nära samband mellan barnfridsbrottet och det så kallade grundbrottet, det vill säga det brott som barnet bevittnar och som dess närstående blir utsatt för av en annan närstående. För att barnfridsbrottet ska vara brottsligt krävs att även grundbrottet kan bevisas. Om den misstänkta frias från ansvar för grundbrottet, måste den alltså även frias från ansvar för barnfridsbrottet. Tanken är att de två brotten i regel ska prövas i samma rättegång. I fråga om barnfridsbrottet blir barnet målsägande och har därmed rätt till ett eget biträde. Om den åtalade döms har barnet även rätt till skadestånd och brottsskadeersättning på samma sätt som målsägande i andra brott.

Vi på Atlas Advokater är specialiserade på tvister som rör barn samt målsägande biträde och särskild företrädare för barn. Tveka inte att kontakta oss vid frågor!