Den 1 juli 2021 infördes flera nya regler som syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. Som tidigare gäller fortfarande att det är barnets bästa som ska vara avgörande när olika intressen vägs emot varandra.

En ny regel som infördes den 1 juli detta år återfinns i 6 kap. 2 b § föräldrabalken. Där anges att barnet ska få information och ges möjligheter att framföra sina åsikter i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Som tidigare gäller också att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. I och med ändringen är dock tanken att barnets rätt att komma till tals ska stärkas. Det kan noteras att rätten att komma till tals för ett barn inte är begränsad till en rätt att uttrycka en vilja eller inställning i en viss fråga, utan det innebär en rätt att framföra åsikter i en vidare bemärkelse. Detta är en markering av att barnets åsikter ska beaktas även om barnet inte kan, eller vill, ge uttryck för en bestämd vilja. Denna ändring är tänkt att stärka rätten för barn som kan ha svårt att uttrycka sin vilja, t.ex. yngre barn, och för barn som inte vill ta ställning mellan sina föräldrar i en tvist.

En annan nyhet är att det har införts en bestämmelse som innebär att när en domstol ska bestämma om vårdnaden om ett barn ska tillkomma föräldrarna gemensamt eller om en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad, ska domstolen särskilt beakta föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. En av tankarna bakom denna nya reglering var att komma bort från den förra regleringen som lade stor vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta. Den förra regleringen har ansetts vara konfliktdrivande på så sätt att effekten ofta blev att fokus i många vårdnadstvister hamnade på att lyfta fram alla brister hos den andra föräldern för att påvisa samarbetssvårigheter och på så sätt få ensam vårdnad. I och med den nya regleringen ska fokus ligga mer på barnet, och på hur barnet påverkas av föräldrarnas ageranden.

Vi på Atlas advokater ser positivt på denna förändring, och hoppas att den kan bidra till att stärka barnens rättigheter i vårdnadstvister.