Finansiering

Offentligt biträde m.m.

I brottmål, social- och förvaltningsrättsliga ärenden och utlänningsärenden finns det under vissa förutsättningar rätt till offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV samt till offentligt biträde i bl.a. asyl- och förvarsärenden. Om tingsrätten, förvaltningsrätten, Migrationsverket eller Polismyndigheten utser ett biträde enligt ovan så stannar denna kostnad som huvudregel på staten.

Privat betalning

Om du varken skulle beviljas rättsskydd eller rättshjälp kan du själv betala dina jurist-/advokatkostnader. I de fall det är möjligt ger vi dig en uppskattning på hur många timmar ditt ärende kan ta i anspråk och vilken timdebitering som kommer att bli aktuell.

Rättshjälp

Huvudregeln är att du ska utnyttja rättsskyddet i din försäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en tvist, men i vissa fall där försäkringen inte täcker tvisten kan du beviljas rättshjälp.

Konsumenttvist

Sedan januari 2016 har Sveriges advokatsamfund skapat en konsumenttvistnämnd. Denna konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav avseende advokatverksamhet som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Innan ett ärende hamnar på konsumenttvistnämndens bord krävs det att konsumenten och advokaten/advokatbyrån har försökt nå en samförståndslösning.