Det har nyligen presenterats en rad olika förslag på förändringar i fråga om LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), i syfte att förstärka barnets bästa. Vi på Atlas Advokater anser att dessa förslag är mycket efterlängtade och kommer att ge barnen ett förstärkt skydd.

En av de förändringar som föreslås är att socialnämnden inte får besluta om att vården av ett barn ska upphöra förrän omständigheterna som låg till grund för beslutet om LVU har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Kravet på att förändringar ska ha skett på ett varaktigt och genomgripande sätt innebär t.ex. att om ett barn har omhändertagits enligt LVU p.g.a. att föräldrarna har ett alkoholmissbruk, måste föräldrarna vara nyktra under en lång tid för att LVU ska kunna upphöra. Det är alltså inte tillräckligt med mer tillfälliga förändringar. Vad gäller detta förslag har Advokatsamfundet påpekat att det är angeläget att barnet och vårdnadshavarna får veta vilka förändringar som krävs för att vården ska kunna upphöra.

Vidare föreslås att när barnet har varit placerad i samma familjehem under två år ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Ett sådant beslut fattas av domstolen och innebär alltså att det är familjehemsföräldrarna som då får vårdnaden om barnet. Tidigare har en vårdnadsöverflytt kunnat bli aktuell efter ter år, men ofta har det gått betydligt längre tid än så innan det har övervägts om en överflyttning ska ske. Innan en vårdnadsöverflytt sker ska inställningen hos barnet och familjehemsföräldrarna inhämtas, samt att man ska se till relationen som barnet har till familjehemsföräldrarna och de biologiska föräldrarna.

Det finns även förslag om att det ska bli vanligare med s.k. flyttningsförbud. När vården enligt LVU upphör är det föräldrarna som får bestämma vart barnet ska bo, och för att motverka att barnet flyttas hem för snabbt, kan rätten besluta om flyttningsförbud. Det innebär att rätten kan bestämma hur hemtagningen ska ske, och se till att det blir en form av ”inskolning” för barnet. För ett barn som har varit placerat under en lång tid är det inte alltid barnets bästa att flytta hem till de biologiska föräldrarna snabbt. Därför föreslås det att det ska bli vanligare med flyttningsförbud.

Vidare föreslås att det ska införas en möjlighet för socialnämnden att besluta att en vårdnadshavare eller förälder till ett barn som vårdas enligt LVU ska lämna alkohol- och drogtester inför umgänge. Det föreslås också att det ska införas en möjlighet för socialnämnden att besluta att en vårdnadshavare ska lämna alkohol- och drogtester inför prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra.

Slutligen lämnas förslag om att socialnämnden nog ska förbereda återföreningen mellan barnet och de biologiska föräldrarna. Det föreslås också att när vården enligt LVU upphör ska socialnämnden följa upp situationen för den som är under 18 år. Vid uppföljningen får socialnämnden prata med barnet utan att vårdnadshavaren godkänner det, och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Uppföljningen ska avslutas senast sex månader efter att den inleddes. 

Även i socialtjänstlagen som reglerar frivillig vård av unga, föreslås en del förändringar. Bl.a. föreslås samma regler avseende flyttningsförbud och vårdnadsöverflytt som i LVU.  

Vi på Atlas Advokater hoppas att de här förslagen snart kommer att gå från förslag till att bli gällande rätt i Sverige.