Häktning är ett frihetsberövande som innebär att en person är omhändertagen av Kriminalvården medan ett brott utreds, eller i väntan på ett fängelsestraff. Att vara häktad innebär ett stort intrång i någons liv och det krävs därför noga avvägningar mellan skälen för häktning och en persons rätt till frihet när det beslutas om häktning.

När kan man bli häktad?

Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott kan häktas om det aktuella brottet kan ge fängelse i minst 1 år, och det finns skäl för häktning. Häktning kan även ske om någon är skäligen misstänkt, om det är av synnerlig vikt att personen hålls häktad i avvaktan på ytterligare utredning av brottet, s.k. utredningshäktning. I vissa fall kan en person häktas i sin utevaro. Detta sker t.ex. när personen som är misstänkt för brott inte har kunnat gripas. Häktning ska inte ske om påföljden för brottet förväntas bli böter.

Utöver kraven på misstankegraden och att brottet ska kunna ge minst 1 års fängelse, krävs det att det föreligger någon av de särskilda häktningsgrunderna för att man ska bli häktad. Det finns tre häktningsgrunder;

  • Kollusionsfara, som innebär att den misstänkte kan försvåra utredningen genom att t.ex. undanröja bevis,
  • Flyktfara, d.v.s. att personen kan undandra sig straff, och
  • Recidivfara, som innebär att den misstänkte kan fortsätta att begå brott.  

Att vara misstänkt på sannolika skäl kan lättast förklaras som att det är mer sannolikt att man är skyldig till brottet än att man inte är det. Misstanken grundas på bevis som finns i det enskilda fallet och vid en objektiv bedömning ska misstanken framstå som berättigad. Skäligen misstänkt är en lägre misstankegrad än sannolika skäl och innebär att det finns omständigheter som med viss styrka talar för att personen har gjort sig skyldig till brott.  

I de fall där någon är misstänkt för ett brott som har ett minimistraff på 2 års fängelse föreligger det en presumtion för häktning. Man brukar då tala om obligatorisk häktning. I dessa fall anses det finnas risk för samtliga häktningsgrunder och häktning ska därför ske, om det inte är uppenbart att en sådan risk saknas.

Häktning kan även ske oaktat brottets beskaffenhet om personen som är misstänkt för brott antingen är okänd och vägrar att uppge sitt namn eller hemvist, eller om uppgifterna som lämnas avseende detta kan antas vara osanna. Man kan också bli häktad oavsett brottets art om man inte är bosatt i Sverige och det finns en risk att man undandrar sig straff om man lämnar landet.

Det är domstolen som beslutar om huruvida någon ska häktas. För den som är misstänkt på sannolika skäl omprövas beslutet om häktning var 14:e dag till dess att åtal väcks. En person som är skäligen misstänkt för brott kan i normalfallet bara vara häktad i högst en vecka innan domstolen måste hålla en ny häktningsförhandling. Domstolen ska då avgöra om utredningen av brottet har lett till att personen istället är misstänkt på sannolika skäl. Domstolen kan fatta beslut om att personen ska häktas med restriktioner. Det kan t.ex. innebära att man har en begränsad möjlighet att ta emot besök eller ringa telefonsamtal. Man har dock alltid rätt till kontakt med sin advokat.

Nya regler om häktningstiden

Det har under flera år riktats kritik mot Sverige med anledning av långa häktningstider. Den 1 juli 2021 infördes tidsgränser för hur länge en person får vara häktad. De nya reglerna innebär att den som är under 18 år får vara häktad i högst 3 månader, och den som är över 18 år i högst 9 månader. I vissa fall kan det beslutas om en längre häktningstid om det finns synnerliga skäl för det. Vad dessa nya regler kommer få för effekt i praktiken återstår att se, men troligtvis kommer effekten inte bli särskilt stor med anledning av att de allra flesta som häktas är häktade under en kortare tid än 9 månader.

Sammanfattning

För att bli häktad krävs det alltså i de allra flesta fall att man är misstänkt på sannolika skäl för ett brott, att fängelse i 1 år finns med i den aktuella straffskalan, samt att det föreligger en särskild häktningsgrund. Om det rör sig om en mer allvarlig brottslighet föreligger det en presumtion för att häktning ska ske.

Om du är misstänkt för brott, tveka inte att kontakta oss på Atlas Advokater