Advokat är till skillnad från jurist en yrkestitel som är skyddad i lag. För att bli advokat krävs det till att börja med att man går juristprogrammet på universitetet. Utbildningen är fyra och ett halvt år lång. Efter juristexamen krävs det att man arbetar med kvalificerad juridik under minst tre års tid. Många väljer att arbeta som biträdande jurist på en advokatbyrå under dessa år, men det är även möjligt att tillgodoräkna sig viss tid för arbete som t.ex. bolagsjurist eller tingsnotarie.  

För den som sedan vill bli advokat krävs det att man – under tiden som man arbetar som biträdande jurist på en advokatbyrå – genomgår en utbildning. Utbildningen består av tre delkurser där man bland annat behandlar ämnet advokatetik. Utbildningen avslutas med dels ett skriftligt prov, dels ett muntligt prov (den s.k. advokatexamen). Efter genomgången utbildning och godkänd advokatexamen ansöker man om inträde i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet gör då en prövning av huruvida man är lämplig som advokat. Vid denna lämplighetsprövning ska personer man varit i kontakt med under sina år som jurist, t.ex. domare och advokater, yttra sig över om de anser att man är lämplig för att bli antagen som ledamot i Advokatsamfundet. Utöver detta måste man ha ordnad ekonomi och vara redbar (vilket är ett ord som inte används i så stor utsträckning längre, men som kan förklaras som bl.a. hederlig och pålitlig). Om man blir godkänd på advokatexamen och de övriga kraven är uppfyllda, kan man antas som ledamot av Advokatsamfundet.

Advokaters verksamhet styrs av både lagregler och regler och praxis om god advokatsed som Advokatsamfundet sätter ramarna för. I centrum för alla regler står de fyra kärnvärdena: oberoende, lojalitet, tystnadsplikt och frånvaro av intressekonflikter.

Advokatsamfundets disciplinnämnd kan pröva huruvida en advokat har brutit mot god advokatsed. Om disciplinnämnden anser att en advokat på något sätt har brutit mot god advokatsed kan de besluta om att vidta åtgärder gentemot advokaten. Dessa åtgärder kan bestå av en erinran, en varning (som kan kombineras med straffavgift), eller att advokaten i de allra allvarligaste fallen utesluts ur Advokatsamfundet. En advokat som blir utesluten kan inte längre arbeta som advokat. Ett beslut om uteslutning kan överklagas till Högsta domstolen.