Huvudregeln är att bygglov behövs för ny- till- och ombyggnad. Därefter så finns det situationer när det inte behövs men där du måste anmäla till kommunens byggnadsnämnd och få ett startbesked innan du sätter i gång, och situationer som varken kräver bygglov eller anmälan. Exempelvis Boverket har en god sammanfattning av det hela. I korthet gäller följande:

Du behöver inte bygglov, men behöver anmäla/få startbesked, när:

  • Du ska bygga ett Attefallshus. Eller en Bolundare, som de största Attefallshusen heter numera. Detta gäller inte om du bygger Attefallshuset / Bolundaren närmare tomtgränsen än 4,5 m. Då behövs tillstånd från berörda grannar, eller bygglov.
  • Du ska göra en tillbyggnad med en bruttoarea om högst 15 kvm, där tillbyggnaden maximalt är lika hög som den redan existerade bostadens taknockshöjd. Samma sak gäller här med ”4,5m – regeln”. Här kan också miljöbalkens regler om strandskydd vara aktuella, beroende på var någonstans din fastighet är belägen.
  • Du ska bygga till en eller två takkupor till ditt bostadshus (maximalt två; finns det en får du bara bygga en). De får inte överstiga halva takfallet eller påverka den redan existerande bärande konstruktionen.
  • Du ska inreda ännu en bostad i ditt enbostadshus. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra yttre ändringar på byggnaden.

Du behöver varken bygglov eller anmälan för:

  • En skyddad uteplats inom 3,6 m från ditt bostadshus, där muren eller planket inte är högre än 1,8m.
  • Skärmtak till uteplatsen om de inte är större än 15kvm.
  • En Friggebod. Den får inte ha mer än 15kvm och höjden från golv till taknock får som mest vara 3m. Samma sak gäller här med ”4,5m – regeln”. Observera att Friggeboden är ett komplement till ett bostadshus och ska vara fristående.
  • Fasadommålning, byte av fasadbeklädnad eller byte av taktäckningsmaterial. Observera att du behöver bygglov om det bedöms att åtgärderna ändrar byggnadens eller områdets karaktär alltför mycket. Byggnadsnämnden kan svara på om bygglov behövs, men tyvärr kan du sannolikt inte släppa din inre konstnär fri helt och hållet. Något som den faktiske konstnären Bernt Uhno fick erfara när Mjölby kommun bestämde att han fick måla om villan till en normalare färg.

Det finns även annorlunda regler för vad som gäller utanför detaljplanelagt område. Du bör i sådana fall alltid höra av dig till kommunen för säkerhets skull. Kom ihåg att du kan få ett rivningsföreläggande emot dig annars.

Så vad gäller då helikopterplattor? Ja, du behöver faktiskt inte bygglov då. I alla fall inte enligt en nylig dom från Mark- och Miljödomstolen i Nacka. Frågan var om helikopterplattan var en sådan parkeringsplats som kräver bygglov (inte alla parkeringsplatser kräver det, vilket Boverket sammanfattar väl).

Enligt domstolen är en parkeringsplats ”ett område som är anvisat för parkering, dvs. uppställning av fordon”. Men en helikopter utgör inte ett fordon, då ett fordon enligt vägtrafiksdefinitionslagen är ”en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor”. Som domstolen konstaterar färdas inte en helikopter huvudsakligen på marken. Om det inte är något fel på den, förstås.

I det enskilda fallet bedömde Mark- och Miljödomstolen att det inte var visat att helikopterplattan skulle orsaka buller eller annan väsentlig olägenhet, och inte heller att dess placering var olämplig eller annars stred mot PBL. 

Så där har ni det. Skippa trafikkaoset på Essingeleden. Skaffa helikopter i stället.För den som vill begära ut Mark- och miljödomstolens avgörande heter ärendet mål nr P 2196–21. Dom meddelades den 31 augusti 2021.”