Frågan är vad man ska tänka på om olyckan skulle vara framme. De allra flesta vet att det är viktigt att dokumentera skadorna på t.ex. bilen, för att man ska få ersättning för reparation.  Vad färre vet är vad man bör tänka på om man själv blir skadad i en trafikolycka och hur man då ska gå tillväga. I vårt arbete kommer vi i daglig kontakt med dessa frågor och kan, utifrån vår erfarenhet, ställa upp tre av de viktigaste sakerna att inledningsvis tänka på om olyckan är framme.

  1. Anmäl personskadan till trafikförsäkringsbolagetDet är viktigt att anmäla till aktuell trafikförsäkring att du fått personskador så att försäkringsbolaget kan utreda din rätt till ersättning. Detta gäller oavsett om du skadats i egenskap av förare, passagerare, resenär, cyklist eller gångtrafikant – alla personskador orsakade till följd av trafik regleras av trafikförsäkringen. Är du förare av eller passagerare i ett fordon vänder du dig i första hand till trafikförsäkringen för det fordon du färdades i. Är du cyklist eller gångtrafikant och blir påkörd vänder du dig till trafikförsäkringen för det påkörande fordonet, eftersom du då inte omfattas av någon egen trafikförsäkring.
  2. Dokumentera alla skadorOm du drabbas av en personskada till följd av en olycka i trafiken är det A och O att du ser till att samtliga skador blir dokumenterade så snart som möjligt. Precis som att man tar foton på skadorna på bilen så måste personskadorna dokumenteras, framför allt genom journalanteckningar.Det är viktigt att samtliga besvär som du har efter olyckan tas upp och beaktas vid kontakt med vården, även om vissa mindre besvär kan upplevas som oväsentliga för stunden. Exempelvis är det inte ovanligt att man skadar nacken vid trafikolyckor och att fokus läggs på nacken när man söker vård i direkt anslutning till olyckan, då nackvärken upplevs mest akut. Har man då också ont i exempelvis en axel eller en handled är det jätteviktigt att även detta tas upp och undersöks så snart som möjligt.

    Anledningen till att det är så viktigt att få samtliga skador ordentligt journalförda och dokumenterade är att trafikförsäkringen tittar på om det finns ett tidsmässigt samband mellan de skador man uppger att man fått från trafikolyckan och olyckstillfället när de bedömer rätten till ersättning. Vid den bedömningen är det framför allt vad som framkommer i journalanteckningarna efter olyckan som får betydelse.

    Det finns alltid en risk att skadan i exempelvis axeln, som inte kändes så allvarlig inledningsvis, kvarstår eller till och med förvärras en tid efter olyckan, och då är det viktigt att skadan finns dokumenterad från tiden för när den först uppkom.

  3. Du kan ha rätt till ett juridiskt ombud under skaderegleringenHar du varit med om en trafikolycka kan du ha rätt till ett juridiskt ombud som bekostas av trafikförsäkringsbolaget och som hjälper dig under den skadereglering som trafikförsäkringen genomför. Ett juridiskt ombud beviljas framförallt i de ärenden där trafikolyckan lett till skador som orsakar arbetsoförmåga, kvarstående besvär eller aktualiserar komplicerade frågor om rätten till ersättning. Det kan även finnas andra omständigheter som gör att du kan ha rätt till ett juridiskt ombud under skaderegleringen.Att få hjälp av ett juridiskt ombud är för många en lättnad då man själv kan fokusera på sitt mående eftersom ombudet då sköter kontakten med trafikförsäkringen och hjälper till att klargöra varje steg i skaderegleringen. Att få hjälp av ett juridiskt ombud tidigt under skaderegleringen brukar också underlätta skaderegleringen så att man får ut den ersättning man har rätt till.

Har du frågor om din rätt till ersättning är du välkommen att kontakta oss för inledande fri rådgivning. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med personskador, både under skadereglering och i process i domstol.