Det har blivit hippt att jobba hemifrån. Inte ens Folkhälsomyndighetens ändrade riktlinjer kommer nog kunna ändra på det. Huspriserna skenar allteftersom folk vill skaffa större och finare ”hemmakontor” och företag gör sitt för att underlätta för anställda att välja.

Men var försiktig med hur du gör som arbetsgivare! Gör du fel kan det bli så tokigt att du kanske inte har någon avdragsrätt för utrustningen du köper åt dina anställda.

Skatterättsnämnden har precis meddelat ett förhandsbesked med huvudsakligen följande innehåll. Ett bolag tog fram ett erbjudande där anställda för bolagets räkning gjorde inköp av skrivbord och skrivbordslampor för placering i den anställdas hem. Det var dock de anställda som skulle betala för lamporna och skrivborden, varpå deras begäran om ersättning hanterades internt av bolaget. Eftersom det var de anställda som fakturerades och var betalningsansvariga gentemot leverantörerna så var det inte bolaget som förvärvat dem, enligt Skatterättsnämnden. Inte heller transaktionerna mellan de anställda och bolaget innebar att bolaget fick äganderätten till föremålen. Därför kunde bolaget inte dra av ingående mervärdesskatt hänförliga till inköpen.

Än är inte sista ordet sagt. Skatterättsnämndens förhandsbesked kan överklagas, utan prövningstillstånd – och en ledamot var av skiljaktig uppfattning och tyckte att bolaget borde ha avdragsrätt. Skiljaktighet är ofta ett gott tecken för den missnöjde som vill överklaga, eftersom det betyder att frågan inte alls är ”huggen i sten” utan att olika professionella bedömare kan ha olika uppfattningar.

Har du ett liknande problem med ditt bolag? Kontakta då oss.

Skatterättsnämndens beslut var i ärende nr 2–21/I, och beslutet meddelades den 8 juli 2021. Målet rörde tillämpligheten av 8 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200).