Det är inte roligt att behöva överklaga en dom eller ett beslut. Har du anledning att göra det innebär det ju allt som oftast att det blivit fel, i alla fall enligt din uppfattning. Likväl är det viktigt att överklaga i tid. Gör du inte det vinner domen eller beslutet laga kraft, och lagt kort ligger.

Oftast står det i en bilaga till beslutet när du senast får överklaga, och det är viktigt att kontrollera vad som gäller i ditt enskilda fall. Domar och beslut hos allmänna domstolar brukar ha tre veckor som överklagandetid, medan Försäkringskassan ofta har hela två månader. Det finns förstås ingen anledning att ge in ett stressat och ogenomtänkt överklagande inom tre veckor om du har två månader på dig att fundera och skicka in det.

Med det sagt är det farligt att vänta för länge. Hur länge får man vänta då? Enligt Högsta domstolen är ett överklagande inlämnat i rätt tid om det lagts på lådan minst tre arbetsdagar före angiven sista dag för överklagande. Detta följer av rättsfallet NJA 2019 s. 526

Många myndigheter har numera e-postadresser. I synnerhet domstolarna har varit duktiga på detta. Andra, som Försäkringskassan och Skatteverket, är lite långsammare av sig. För att hitta deras e-postadresser krävs oftast att man plöjer olika helt ovidkommande dokument online (från regeringen eller från Folkhälsomyndigheten) där de kan finnas med i sidfoten eller i texten till en blankett, eller i värsta fall råkar på rätt kommentarsfält på en Facebooksida där någon som vet delar med sig av informationen.

Om du inte har en e-postadress är det alltså oftast tredagarsregeln som gäller. Där har Högsta domstolen utvecklat rättspraxis på att man godtar uppgifter från en advokat om att en försändelse skickats minst tre dagar i förväg, i vart fall så länge inget i målet talar emot advokatens uppgift. Detta följer både av äldre avgöranden såsom NJA 1995 s. 553 och det alldeles pinfärska Ö 1658–21. Rättvist eller ej så innebär det att en advokat som sanningsenligt uppger att ett överklagande postats i rätt tid har större chanser att bli trodd än en enskild person som sanningsenligt säger samma sak.

Det är bara en av många anledningar att välja en advokat!