Många föräldrar kontaktar oss med frågan vad man ska göra om man inte får träffa sitt/sina barn. En vanlig missuppfattning är att gemensam vårdnad om ett barn ger föräldrarna en automatisk rätt att ha barnet/en hos sig i lika stor omfattning. Så är dock inte fallet. Att ha gemensam vårdnad om ett barn innebär att man gemensamt ska utöva vårdnadsansvaret över barnet. Hur barnet ska bo eller träffa (ha umgänge) med en förälder är en annan fråga.

Ingen dom eller avtal

Många föräldrar har inte någon dom eller avtal som säger hur barnet ska bo eller ha umgänge med en förälder. Finns det inget reglerat kring boendet/umgänget är vårt råd att man i första hand vänder sig till familjerätten. Om föräldrarna bor i olika kommuner vänder man sig till familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört. Familjerätten kan vara behjälpliga med samarbetssamtal. Syftet med samarbetssamtal är att ni föräldrar ska försöka komma överens om frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Om ni kommer överens i samarbetssamtalen kan familjerätten hjälpa er att upprätta ett avtal som är juridiskt bindande.

Om den ena föräldern inte vill samarbeta är vårt råd att man kontaktar en advokat eller jurist för rådgivning kring hur man ska gå vidare. Vill den ena föräldern inte medverka till någon frivillig överenskommelse så får man vända sig till tingsrätten och stämma på exempelvis boendet eller umgänget.

Dom eller avtal

Om det finns en dom eller ett avtal som reglerar boendet/umgänget och man trots det inte får träffa sitt barn kan man ansöka om verkställighet av dom. Det innebär något förenklat att man ansöker om att det som står i domen/avtalet ska verkställas. I den situationen där man inte får träffa sitt barn trots att det finns en dom/avtal som säger att barnet har rätt till det innebär det konkret att man ansöker om att barnet ska överlämnas till den ena föräldern i enlighet med domen/avtalet. Ansökan görs till tingsrätt.

Vi på Atlas advokater har mångårig erfarenhet av att verka som ombud i tvister om barns boende och umgänge med barn samt som ombud i ärenden om verkställighet.

Om du har frågor kring hur du ska agera när du inte får träffa ditt barn så är du välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal på 08-684 429 02.