Polisen definierar på sin hemsida hedersrelaterad brottslighet som:

”Hedersrelaterad brottslighet är brott riktade mot någon, ofta en släkting, i syfte att förhindra att familjens heder skadas eller förloras, alternativt att reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern.”

Brottet riktas alltså mot person som förutsätts ha skadat en grupps, oftast en familjs, heder.

Grundtanken som driver detta beteende är att individen är underordnad familjen. I familjen råder ofta en traditionell och patriarkal, heteronormativ ideologi som berömmer kyskhet, oskuld och heterosexuell läggning.

Ett av brotten som går under kategorin hedersrelaterade brott är barnäktenskap.

I världen gifts varje dag 30 000 barn under 18 år bort. Barnäktenskap definieras av UNICEF som ett förtäckt slaveri förenat med livsfara eftersom graviditet till följd av sexuellt våld är mycket vanligt.

2014 trädde en lagändring i Sverige i kraft som hävde den tidigare möjligheten till dispens för barnäktenskap.

Sommaren 2018 lämnade regeringen förslag på skärpt skydd mot barnäktenskap.

En lagrådsremiss som föreslås träda i kraft i januari 2019 syftar till att totalt förbjuda barnäktenskap i Sverige. Tidigare har barnäktenskap som genomförts utomlands setts som giltiga i Sverige men det vill regeringen ändra på.

Lagändringen syftar till att både skärpa och utvidga lagen. Det vill säga att hårdare straff ska tillämpas samt att förslag om utreseförbud ska kunna tillämpas för att motverka att barn sänds från Sverige utomlands för barnäktenskap och eller könsstympning.

Emellertid är det svårt att göra någonting åt de fall där föräldrarna säger upp det svenska medborgarskapet inför en utlandsresa eller där man söker återföra nödställda individer som befinner sig i andra länder.

Att tillsamman ta ansvar för och skydda vår gemensamma framtid, barnen och familjen är viktigt och nödvändigt. En rad intressanta lagförslag pekar på att vi framgent kommer se en mer utvecklad lagstiftning i Sverige för att motverka att barn far illa och att hedersrelaterad brottslighet utövas.