Ett målsägandebiträde har till uppgift att tillvarata målsägandes intressen vid förundersökningen och under rättegången samt lämna stöd och hjälp. Målsägandebiträdet har även till uppgift att föra talan om enskilt anspråk, om inte detta görs av åklagaren.

Sedan den 1 juli 2018 upphör ett målsägandebiträdes uppdrag i samband med att tiden för att överklaga domen löpt ut. Det innebär att man som målsägande numera har en begränsad rätt till ett målsägandebiträde i hovrätten och i Högsta domstolen. Vid bedömningen av om en målsägande har ett behov av ett målsägandebiträde i högre rätt ska beaktas om målsägande ska höras på nytt, om frågan om enskilt anspråk ska prövas eller om det finns annat särskilt skäl som talar för att förordna målsägandebiträdet.

Lagändringen har motiverats med att behovet att målsägandebiträde i överrätt har minskat på grund av att målsägande sällan deltar personligen under huvudförhandlingen i överrätt. Införandet av lagändringen har varit en del av en större reform som enligt förarbetena syftar till att utnyttja resurserna för rättsliga biträden mer effektivt.

Högsta domstolen har i avgörandet NJA 2018 s. 922 berört frågan om förordnande av målsägandebiträde i högre rätt i ett mål om våldtäkt. Omständigheterna i fallet var att tingsrätten hade ogillat åtalet. Åklagaren och målsägande hade därefter överklagat domen till hovrätten. Åklagaren och målsägande hade i hovrätten åberopat samma bevisning som i tingsrätten och målsägande skulle inte höras på nytt i hovrätten. Med anledningen av att målsägande inte skulle höras på nytt i hovrätten ansåg Högsta domstolen att det inte förelåg ett behov av att förordna målsägandebiträdet med hänsyn till prövningen av ansvarsfrågan. Däremot konstaterade Högsta domstolen att målsägandes skadeståndsanspråk inte hade prövats i sak i tingsrätten. Beaktat att frågan om skadestånd skulle komma att aktualiseras vid en ändring av tingsrätten dom ansåg Högsta domstolen att det fanns skäl att förordna målsägandebiträdet även i hovrätten.

SVT har under sommaren i ett flertal artiklar rapporterat om hur redan utsatta brottsoffer drabbas av den genomförda lagändringen, du kan läsa om lagändringen som ska spara pengar och om Sara som inte fick brottsoffersadvokat

I mitten av Juli i år prövades den nya samtyckesregleringen för första gången. Målsäganden, som nekades ett målsägandebiträde i Högsta domstolen har i en intervju med SVT berättat om att hon upplevde att hon saknade stöd då hon själv fick ringa runt till åklagare för att få information om den pågående processen. Enligt vår uppfattning visar kvinnans berättelse tydligt på de negativa konsekvenserna som lagändringen fört med sig och att redan utsatta brottsoffer drabbas hårt av att inte beviljas ett eget biträde under pågående process.

Vi på Atlas Advokater anser att ett målsägandebiträde fyller en viktig funktion för målsägande under hela processen och hoppas att en översyn av nuvarande regelverk kan komma att ske framöver.

Om du önskar ett målsägandebiträde hos oss på Atlas Advokater kan du i kontakt med polis eller åklagare meddela att du önskar från Atlas Advokater. Om du önskar en specifik advokat eller jurist från Atlas Advokater uppger du namnet på den personen.