Vidare kan en offentlig försvarare förordnas för vissa mindre allvarliga brott om:

  • Den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet.
  • Försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller
  • Det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Du som är under 18 år har nästan alltid rätt till en offentlig försvarare.

Som misstänkt har du själv rätt att föreslå den advokat som du vill ska företräda dig. Begäran framställs till polis, åklagare eller direkt till domstolen. Om du som misstänkt inte framställer en begäran om en specifik person kan domstolen utse en offentlig försvarare åt dig.

Om du delges misstanke om brott bör du alltid begära en offentlig försvarare. Skulle du nekas en offentlig försvarare kan du själv anlita en privat försvarare. Som misstänkt har du en oinskränkt rättighet att vara tyst under polisförhör och vi rekommenderar att du alltid konsulterar din försvarare innan ett förhör.

Försvarsadvokatens roll

Försvarsadvokatens uppgift är att tillvarata den misstänktes rättigheter. Det innebär att försvararen ”med nit och omsorg ska verka för sakens rätta belysning”. En försvarsadvokat bistår dig under förundersökningen, närvarar vid polisförhör och för din talan under förhandlingen i domstol. Du har alltid rätt att träffa din försvarare även om du sitter anhållen eller häktad. Om domen i tingsrätten skulle överklagas till hovrätten företräder försvararen dig även där.

En offentlig försvarare bekostas i de flesta fall av staten. Blir du dömd för brott kan du under vissa omständigheter bli återbetalningsskyldig för försvarskostnaderna. Det kan exempelvis vara fallet om du har en hög inkomst. Frikänns du för brott kan du aldrig bli återbetalningsskyldig. En vanlig missuppfattning är att en känd advokat skulle kosta mer. En försvarare arbetar efter en av domstolsverket fastställd timkostnadsnorm vilket innebär att kända advokater inte kostar mer än någon annan.

Privat försvarare

Ett mindre allvarligt brott kan för dig som misstänkt kännas nog så allvarligt. Om du är misstänkt för brott och saknar rätt till en offentlig försvarare kan du som misstänkt anlita en privat försvarare, som företräder dig och dina rättigheter. En privat försvarare behöver till skillnad från en offentlig försvarare inte vara advokat. En privat försvarare bistår dig på samma sätt som en offentlig försvarare. Du kan också anlita en privat försvarare om du är missnöjd med din offentliga försvarare men nekats ett byte av domstolen.

Om du anlitar en privat försvarare så är det du själv som står för kostnaden. För de fall att du frikänns eller att förundersökningen läggs ner kan du få viss ersättning för dina kostnader.

Du som misstänkt har rätt till bästa möjliga försvar. Vi på Atlas Advokater anser det därför klokt att begära en advokat som är specialiserad inom brottmål. Om du godtar den person som domstolen utser till din offentliga försvarare kan du få en advokat som saknar erfarenhet av brottmål.

Hos oss på Atlas Advokater arbetar advokaten Emelie Righammar som försvarare med mångårig erfarenhet av att försvara personer misstänkta för brott.

Om du som misstänkt önskar en försvarare från Atlas Advokater ska du kontakta polis, åklagare eller domstol och meddela att du önskar en advokat från Atlas Advokater. Om du önskar en specifik advokat från Atlas Advokater uppger du namnet på den personen.