Det har funnits flera brister med sexuallagstiftningen och vid den senaste utredningen år 2014 framkom att detta gällde särskilt i situationer där sexuell handling utfördes utan tvång eller utnyttjande men ändock mot en persons vilja. Ändringen som genomfördes till följd av utredningen ledde till att lagen ändrades till att istället bygga på avsaknad av frivillighet. Detta innebär att Sverige fått en så kallad samtyckeslag. Idag har samtyckeslagen varit ikraft sedan 1 juli 2018 och frågan kvarstår om hur de praktiska rättsverkningar blivit efter tillkomsten.

Om vi gör en jämförelse med fällande domar som skett innan samtyckeslagen och efter så kan vi se en nästan fördubbling av domar. Detta kan bero på flera faktorer där de starkaste skälen sägs vara att fler situationer täcks in efter ändring av lagen, och att ökningen kan bero på att domstolens arbetssätt ändrats. Något som särskilt lyfts fram under arbetet med den nya lagen har varit överrumplingsfallen där den sexuella handlingen innefattar en överraskning som medför att offret inte hinner reagera. Även när offren blir handlingsförlamade och passiva kan nu täckas in av samtyckeslagen. Brå (2020) har i sin rapport tillsammans med åklagare utrett och dragit slutsatsen att 76 domar som tidigare inte skulle gått till åtal före samtyckeslagen kunde efter införandet göra det. Detta visar samtyckeslagens positiva effekt. Brå har nu två år efter lagens inträde utrett vad den fått för rättsverkningar.

En aspekt som många påpekade innan samtyckeslagens ikraftträdande var att fokus eventuellt kan hamna på målsäganden och dennes agerande, istället för den misstänkte. Detta har varit omdiskuterat då det är väsentligt att inte utsätta målsäganden för vidare skador. Nu i efterhand har det även varit svårt att konstatera vart fokus mest hamnat till följd av samtyckeslagen.  Något intressant är att åklagare anser att mer fokus hamnat på de misstänkta medan domare och försvarsadvokater tycker att mer fokus hamnat hos målsäganden.

Samtyckeslagen har även haft en prägla på de värderingar som råder i samhället. Genom lagen visas det ännu tydligare att sexuellt umgänge ska ske med respekt för den andres vilja. Det finns en förhoppning att lagen vidare ger en signal till vad som är rätt och fel. Detta är dock lite svårare att mäta i statistik men förhoppningsvis finns det konversationer som sker vid sidan av de nya fällande domar som påverkar dagens värderingar och den kultur som råder gällande sexuellt umgänge.

Om du som läser har fler frågor kan du vända dig till Atlas advokater för rådgivning, eller om du behöver anlita ett ombud rörande sexualbrott. Vi har både erfarna försvarsadvokater och målsägandebiträden.

Av: Rahima Kathun, socionom och juriststudent