Aktuellt

Oklarheterna kring EncroChat och Anom

Den senaste tiden har polisen gripit ett stort antal människor till följd av att man hittat bevis i de krypterade chattarna Sky ECC, EncroChat och Anom. Tidigare i veckan uppdagades det att FBI skapat den krypterade chatten Anom som kriminella lurats till att använda. FBI har genom detta kunnat följa vad som skrivits i chattarna, och 155 personer har gripits i Sverige med anledning av detta. Hur bevisen från denna nya chatt kommer att bedömas av svensk domstol återstår att se. I följande artikel kommer den krypterade chatten EncroChat att diskuteras.

Kvarsittningsrätt- vem får boendet och varför?

Om man inte kan komma överens om vem som ska få bo kvar i bostaden under tiden för en skilsmässa kan man ansöka hos tingsrätten som då fattar beslut i frågan. Domstolen beslutar om en av makarna har rätt att ensam bo kvar i bostaden fram till dess att bodelning sker och den slutliga frågan om vem som ska tilldelas bostaden avgörs.

Bättre en fågel i handen… om förlikning

Det är ett ofta upprepat mantra bland jurister att ”90 % av alla tvistemål slutar med förlikning”. Den påstådda procentenheten kan variera, men det är en allmänt vedertagen sanning – hur sann den än må vara – att de flesta tvistemål görs upp i godo och aldrig förs till ett slutligt materiellt avgörande.

Avtalsrättens A och O: dokumentera mera, och vikten av skriftlighet

I den bästa av världar gäller muntliga avtal lika mycket som skriftliga. Som man snabbt märker då en process drar igång är detta dock inte den bästa av världar. De gamla romarna myntade begreppet ”verba volant, scripta manent”; eller, ”ord förflyga men skrifter består”. Det är mycket svårare att mot motpartens nekande bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts. Motsatsvis är det mycket svårare att neka till att ett avtal ingåtts när det finns ett skriftligt avtal med avtalsparternas underskrifter i behörig ordning.

Umgängesplanering samt genomförande för barn med neuropsykiatriska diagnoser

När ett barn varaktigt bor hos den ena föräldern har den i regel rätt till umgänge med den andra föräldern. För att barnet ska kunna bygga upp en trygg relation även till den förälder den inte bor med är det viktigt att umgänget fungerar bra. För barn med neuropsykiatriska diagnoser, såsom t.ex. ADHD eller autism, kan ett sådant umgänge dock innebära särskilda svårigheter. Många barn med sådana diagnoser har ett stort behov av förutsebarhet, struktur och rutiner i sin vardag för att må bra. Umgänget är i första hand till för barnet och det är därför barnets intressen och behov som ska vara avgörande.

Tala är silver, tiga kan vara ett åsidosättande av upplysningsplikten

En utgångspunkt som många har när det gäller fastighetstransaktioner är att fastigheterna säljs i befintligt skick. Som säljare kan det vara frestande att inte säga för mycket. Det kan, beroende på hur man formulerar sig, vara fråga om antingen enuntiationer eller i värsta fall uttryckliga garantier som gör att köparens undersökningsplikt inskränks och att denne får möjlighet att åberopa desto fler felförhållanden i en eventuell efterföljande tvist.

Umgänge med barn som bor på skyddat boende – fördelar och risker

Ett barn som bor med endast den ena föräldern har som regel rätt till umgänge med den andra föräldern. Umgänget kompliceras dock när barnet och boendeföräldern bor på ett skyddat boende. Ofta är anledningen till att de bor på skyddat boende att det har förekommit hot eller liknande från den andra föräldern. Umgänget försvåras ytterligare om barnet och boendeföräldern dessutom har skyddade personuppgifter och hemlig adress. Vem vad händer med barnets rätt till umgänge?

Dubbelmordet i Vallentuna- en fråga om bevis och medgärningsmannaskap

En man och en kvinna hittades döda i sin bostad i Vallentuna. Två män kom att åtalas för mord samt rån. De båda männen skyllde på varandra och angav olika berättelser om vad som hänt paret. I tingsrätten dömdes båda männen för mord på kvinnan och för rån avseende mannen, men hovrätten gjorde en annan bedömning.