Aktuellt

Kärnegenskaper – en garanti vid fastighetsköp

Vid köp av fastighet har köparen en undersökningsplikt. Undersökningsplikten innebär att köparen inte får åberopa fel som borde ha upptäckts vid en besiktning av fastigheten. Om köparen inte har uppfyllt sin undersökningsplikt finns det ändå situationer då köparen kan få skadestånd vid fel i fastighet. Bland annat gäller detta vid dolda fel och brister i […]

Barnperspektiv i lagstiftning men inte i praktiken

På senare tid har avsaknaden av juridiska biträden i vårdnadstvister diskuterats flitigt i media. Sveriges Radio P1-dokumentär släppte nyligen miniserien Barnen i vårdnadstvisterna: De tysta skriken. Dokumentären följer barnet Elsa i föräldrarnas vårdnadstvister där rättsväsendet gång på gång underkänner/inte lyssnar till Elsas vilja och röst.

Barnets bästa i relation till utdömt umgänge

Oavsett situation är umgänge med barn och rätten till detta en viktig frågeställning i tvistemål som innefattar barn. Vad händer när barnet vägrar ett utdömt umgänge och är det verkligen förenligt med barnets bästa att tvinga ett barn att ha umgänge mot sin vilja. Är det juridiskt korrekt att utdöma vite till en boendeförälder som […]

De dolda förlorarna av covid19

I media framkommer hur vårdpersonalen jobbar dygnet runt med covid19-patienter, hur delar av samhället stängts ned och hur många som blivit av med sina jobb till följd av detta. Det finns dock flera grupper av dolda förlorare som inte uppmärksammats på samma sätt i media. Grupper som har pågående rättsprocesser i Sverige och som akut […]

Allmänt om underhåll och möjligheterna till utökat underhåll

Underhåll regleras i kapitel 7 Föräldrabalken (FB), men även i kapitel 18–19 socialförsäkringsbalken (SFB). I FB regleras underhållsbidrag och i SFB regleras underhållsstöd. Underhållsstöd /-bidrag är till för barnets behov och är ett bidrag som umgängesföräldern betalar till boendeföräldern (barnet). Det ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen m.m. Föräldrar kan antingen själva komma […]

Nya lagen om blåljussabotage ger hårdare straff

På flera orter runt om i Sverige har det de senaste åren förekommit angrepp på polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Det har ansetts vara ett allvarligt samhällsproblem att centrala blåljusverksamheter angrips och hindras från att utföra sina uppgifter. För att stärka det straffrättsliga skyddet för de centrala blåljusverksamheterna föreslog regeringen den 22 december 2016 de ändringar […]

Vid högtider sker en ökning av missbruk, våld och övergrepp

Cirka en halv miljon barn i Sverige lever med en förälder som lider av missbruk och psykisk ohälsa. För dessa barn är jul och nyår många gånger inte alls förknippad med tända ljus och mysiga kvällar. Våld, övergrepp och missbruk tar inte paus bara för att julen infinner sig. Detta gäller även vuxna som utsätts […]

Barn som bevittnar våld blir nu barnfridsbrott

I anledning av detta beslutade regeringen i juni 2018 att uppdra åt en särskild utredare att utreda och överväga ett utökat straffrättsligt skydd för de barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar som begås av och mot närstående Utredningens betänkande presterades i maj i år och innehåller förslag om en särskild straffbestämmelse om barnfridsbrott. […]

Var går egentligen gränsen för förtal?

Förtalsbestämmelsen Förtalsbestämmelsen återfinns i 5 kap. 1 § Brottsbalken och lyder enligt följande: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i […]